Inovace pro konkurenceschopnost MIU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,
 reg.číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0158
 Rozpočet projektu: 5 111 880Kč 
Doba realizace projektu: 01.05.2009 - 30.04.2012

Popis projektu

Náplní projektu bylo 1) inovace a pilotní realizace vzdělávacích kurzů určených cílové skupině akademických pracovníků VŠ a ostatních pracovníků VŠ zaměřených na zvýšení manažerských dovedností, využití ICT, podporu tvorby týmů, jazykové kompetence a odborné kompetence pedagogů (Mendelova interní univerzita - MIU),  2)  Odborná příprava projektových manažerů a inovace systému projektového řízení inspirovaného příklady dobré praxe na zahraničních univerzitách, 3) Inovace studijního programu Specializace v pedagogice se zaměřením na  zvýšení kvality praxe (duální studium) a 4) vytvoření systému aktivit zaměřených na získávání talentovaných studentů (poradenství a kurzy pro pedagogy SŠ a zájemce o studium na MZLU v Brně). Realizace kurzů na podporu rozvoje manažerských kompetencí a v oblasti spolupráce se SŠ jsme spolupracovali s partnerem, který má jednak zkušenosti a jednak vazby na SŠ se zájmem o spolupráci v oblasti duálního studia.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti MZLU v Brně prostřednictvím vytvoření uceleného systému vzdělávání akademických pracovníků a ostatních pracovníků univerzity, inovace akreditovaného studijního programu Specializace v pedagogice a inovace systému projektového řízení jako předpokladu pro zapojení do  národních i mezinárodních akademických týmů a mezinárodních sítí.

Cíle byly naplněny prostřednictvím (1) inovace a realizace kurzů ICV k odstranění identifikovaných nedostatků cílové skupiny, jimiž jsou omezené vědomosti nebo praktické návyky týkající se základů týmové práce, práce s informačními technologiemi managementu včetně speciálně zaměřeného projektového managementu a pedagogických dovedností, (2) zavedení duálního vzdělávání pedagogických pracovníků, (3) inovace systému projektového poradenství a (4) získání kvalitních talentovaných studentů pro studium a jejich příprava pro možné uplatnění na akademických pozicích na univerzitě. Realizace daného cíle přinesla vytvoření zcela nového systému vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity s pilotním provedením kurzů  zaměřených na rozvoj kompetencí v oblasti manažerské práce, ICT dovedností, teambuildingu, jazykových dovedností a pedagogické odbornosti. Byl inovován studijní obor Učitelství odborných předmětů programu (15 předmětů), byla vytvořena struktura projektového řízení dle nejlepší zahraniční praxe umožňující rozsáhlejší zapojení do národních a mezinárodních projektů, interní poradenskou činnost (včetně 3 specializovaných kurzů projektového řízení zaměřených na přípravu a realizaci projektů financovaných ze Strukturálních fondů) a zapojení se do mezinárodních projektů a sítí. A konečně byl inovován systém spolupráce se SŠ zaměřený na rozvoj zájmu o studium na naší univerzitě a poskytování poradenských služeb pro včasné zachycení talentovaných studentů jako budoucích možných akademiků na naší univerzitě.

Partner projektu

RPIC-ViP s.r.o.

Partner má dlouhodobé zkušenosti s přípravou vzdělávacích programů v oblasti managementu a teambuildingu. Proto jsme zapojili jeho certifikované lektory do přípravy a rozvoje vzdělávacích modulů manažerského zaměření pro akademické pracovníky univerzity, ostatní pracovníky a studenty doktorského studia včetně provedení ukázkových kurzů (KA6). Lektoři partnera se ve spolupráci s lektory žadatele podíleli na realizaci pilotního provedení kurzů MIU, přičemž byly využity jeho zkušenosti z oblasti vstupní diagnostiky, motivačních aktivit a výstupní diagnostiky. Partner se podílel na vyhodnocení efektivity kurzů a na jejich modifikaci, s cílem plně vyhovět univerzitnímu prostředí a rozvíjet nezbytné kompetence v oblasti managementu a teambuildingu v souladu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti vysoké školy (supervisor). Rovněž byly využity zkušenosti partnera v oblasti integrovaného řízení lidských zdrojů podle kompetenčního modelu. Partner se podílel na rozpracování subsystému dalšího rozvoje a vzdělávání akademických a dalších zaměstnanců v oblasti managementu a teambuildingu (KA2). S partnerem taktéž spolupracujeme při oslovování některých středních škol, jež mají zájem o spolupráci s MZLU v Brně v oblasti pedagogického poradenství a při přípravě talentovaných studentů pro studium na VŠ. Partner se podílel na aktivitách mířících ke středním školám s cílem uzavření dohod o partnerství a spolupracoval v oblasti přípravy a realizace duálního studia (KA7) a promoakcí a dalších akcí určených talentovaným žákům (KA9).

 

Klíčové aktivity projektu

1. Dobrá praxe projektového managementu na evropských univerzitách


MZLU v Brně inovuje informační a projektovou strukturu včetně přípravy kvalitních projektových manažerů s cílem zvýšení absorpce podpory ze zdrojů Evropské unie (metodický pokyn rektora). V rámci této klíčové aktivity byla vytvořena a v praxi realizována inovace systému komplexního managementu projektů s důrazem na jednoduchost, flexibilitu a inovativní přístup tak, aby plně vyhovoval všem organizačním jednotkám. V rámci KA byly shromážděny příklady dobré praxe z partnerských univerzit v dalších členských zemích EU (zaměřené na management přípravy a realizaci národních i mezinárodních projektů, management znalostí a práci s lidskými zdroji) a jejich diseminace a internalizace do struktury a systému činností na MZLU v Brně, dále byla poskytována poradenská činnost v oblasti přípravy projektů, teambuildingu a projektového řízení. V této souvislosti byly ve spolupráci s ICV vytvořeny kurzy zaměřené speciálně pro zájemce o účast v projektech financovaných Strukturálními fondy EU. Cílovou skupinou byla především její část zaměřená na přípravu a realizaci vzdělávacích projektů, a to jak z řad pedagogů, tak především manažerů a administrátorů. Realizace aktivity probíhala po celou dobu trvání projektu. 

 

2. Pravidla Mendelovy interní univerzity


V rámci KA2 bylo realizováno: (1) Inventarizace pracovních pozic na MZLU v Brně vycházející ze závěrů analýzy řídících procesů zpracované v rámci projektu S vyšší kvalifikací proti dopadům strukturálních a technologických změn; (2) Vytvoření skupin zaměstnanců a přiřazení kurzů k jednotlivým skupinám dle jejich pracovního zařazení a vykonávaných činností, přiřazení povinných kompetencí; (3) Tvorba pravidel pro zavedení udržitelného systému vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti univerzity, včetně způsobu přijímání účastníků, ukončování kurzů, jejich certifikace a dopadu absolvování na následné pracovní zařazení a kariérní růst. Hlavním řešitelem byl odborný manažer ve  spolupráci s pedagogickým a personálním konzultantem a garantem KA2. Pro zajištění zpětné vazby odborný manažer a personální konzultant konzultovali návrhy řešení s vedením fakult. V oblasti přípravy vstupní a výstupní diagnostiky frekventantů jsme spolupracovali s partnerem. Zpětné vazby od cílové skupiny bylo dosaženo při příležitosti veřejné prezentace výstupu klíčové aktivity v rámci workshopu. Tato klíčová aktivita probíhala po dobu 5  měsíců.

 

3. Tvorba metodické a obsahové náplně vzdělávacích seminářů


Bylo vytvořeno 44 seminářů a kurzů zaměřených na jednotlivé části cílové skupiny rozdělené podle pravidel vytvořených v rámci KA 2. Byly vytvořeny metodiky pro vzdělávací programy pro jednotlivé definované skupiny, případně pro inovaci v současnosti nabízených kurzů (jazykové) tak, aby obsahem i rozsahem vyhovovaly dané části cílové skupiny (od nejjednodušších po nejsložitější). V úvahu byly vzaty připomínky cílové skupiny získané v rámci workshopu u příležitosti ukončení KA2. Byly nastaveny vazby mezi jednotlivými kurzy a systém jejich návaznosti a prolínání se. Zohledněny byly rovněž varianty obtížnosti pro různé pracovní pozice a stupně řízení. Klíčová aktivita byla metodicky řízena pod dohledem odborného manažera ve spolupráci s pedagogickým konzultantem a personální konzultantkou rektorátu. Obsahová náplň kurzů byla vytvářena (inovována) realizačním týmem vedeným garantem KA za účasti specialistů (lektorů) z odborných ústavů univerzity (Ústav práva a humanitních věd, Ústav jazykových a kulturních studií, Ústav pro provoz informačních technologií, Ústav pro informační systém, Ekonomický odbor). Poradenskou činnost zajišťoval rovněž partner projektu. Klíčová aktivita probíhala po  dobu 5 měsíců a její výsledky byly prezentovány cílové skupině na 1. výroční propagační a informační konferenci ve Křtinách u příležitosti ukončení 1. roku trvání projektu.

 

4. Tvorba vzdělávacích opor pro jednotlivé semináře


V rámci klíčové aktivity bylo realizováno: (1) autorská tvorba studijních opor pro 44 metodicky připravených kurzů dle osnov vytvořených v rámci KA3. Studijní opory byly vydány v klasické i elektronické podobě. Rozsah je 60-80 stránek textu, tabulek a názorných obrázků pro každý nově vytvořený nebo inovovaný kurz z oblasti manažerského vzdělávání, tvorby týmů, ICT, jazyků, odborných a pedagogických dovedností. Dále byly vytvořeny výukové prezentace pro přímou výuku nebo samostudium. Realizace KA proběhla pod vedením odborného manažera projektu, kvalitu garantoval taktéž prorektor pro pedagogiku. Autory studijních opor byli lektoři a lektorky, k realizačnímu týmu byli přizváni i experti z odborných pracovišť univerzity, podílející se na přípravě metodických podkladů. V rámci projektu došlo k prvnímu vydání všech studijních opor, jež pak budou na základě připomínek ze strany cílové skupiny revidovány, doplněny a podle potřeby vydávány opakovaně po ukončení projektu. Délka trvání této klíčové aktivity byla stanovena na 6 měsíců.

 

5. Realizace pilotních kurzů/seminářů


V rámci této klíčové aktivity byly realizovány pilotní kurzy/semináře pro cílovou skupinu ze  všech pracovních a profesních stupňů řízení, a to v souladu s vypracovanou metodikou pro účast jednotlivých zaměstnanců na kurzech odpovídajících jejich pracovnímu a profesnímu zaměření. Kurzy byly zaměřeny na rozvoj následujících kompetencí: Manažerské, jazykové, ICT, Právní, Ekonomické, Psychosociální, Pedagogicko-didaktické a Metodologie vědy. Celkem bylo realizováno 31 kurzů o celkovém rozsahu 322 hodin. Představení kurzů se uskutečnilo v rámci workshopu pro cílovou skupinu, o němž bylo referováno u předcházející KA. Samotné realizaci předcházela informační a propagační kampaň. V této části byly využity i zkušenosti a know how partnera. Hlavní motivace pro účast vyplývala jednak z povinnosti podobné školení absolvovat, ale především v možnosti zvýšit své kompetence v odpovídající odbornosti formou nenásilné výuky připravené speciálně pro jednotlivé části cílové skupiny a tudíž přesně uzpůsobené jejím potřebám. Úspěšní absolventi obdrželi certifikáty, jenž byly předávány v rámci výročních konferencí nebo při závěrečné konferenci ve Křtinách. Za realizaci klíčové aktivity odpovídá garant KA, kurzy byly vedeny odbornými lektory, tvůrci výukových opor. KA bude probíhala v období 15 měsíců vždy podle schváleného harmonogramu.

 

6. Rozvoj klíčových kompetencí ve vybraných oblastech


V rámci klíčové aktivity byly pro cílovou skupinu akademických a ostatních zaměstnanců MZLU realizovány 2 třídenní semináře (24 výukových hodin) ke každé z následujících klíčových kompetencí:
Kompetence ke spolupráci (rozvoj týmové práce),
Kompetence k podnikavosti (zvýšení konkurenceschopnosti univerzity),
Kompetence k řešení problému (na podporu manažerského rozhodování),
Kompetence k plánování a organizaci práce (na podporu manažerské práce),
Kompetence k zvládání zátěže (na podporu manažerské práce).


Personálně byly semináře zajištěny partnerem, který nesl odpovědnost za výběr certifikovaných lektorů a kvalitu jejich provedení. Odborný manažer projektu se podílel na organizaci kurzů za žadatele. Konkrétní osobou odpovídající za pedagogickou, didaktickou a obsahovou úroveň seminářů včetně odpovídajících výukových pomůcek byl supervizor, jenž také připravil lektory na specifické podmínky jednotlivých skupin. Výběr cílové skupiny byl proveden v souladu s vypracovanou metodikou pro účast na aktivitách v rámci MIU (KA2). Akcí se zúčastnili také někteří lektoři z MZLU v rámci získávání zkušeností a know how od  partnera. Celkem bylo realizováno 2x5 kurzů, každý kurz byl třídenní.

 

7. Inovace studijního oboru Učitelství odborných předmětů


MZLU je poskytovatelem akreditovaného studijního programu Specializace v pedagogice, se studijním oborem UOP, který zahrnuje 15 výukových předmětů. V rámci této klíčové aktivity, jako součásti vzdělávání cílové skupiny z řad pedagogických pracovníků a studentů doktorského studia, došlo k inovaci studijního programu formou začlenění systému duálního studia a odpovídajícím inovacím ve  skladbě jednotlivých odborných předmětů. V principu se jednalo o systém, v jehož rámci strávil budoucí učitel polovinu studia v praxi, v realitě konkrétní střední školy, a polovinu studia na univerzitě. Teoretická část byla nadále realizována na ICV MZLU, zatímco praxe byla vykonávána na spolupracujících středních školách, na základě uzavřené smlouvy. Hlavní náplní klíčové aktivity byla práce na inovaci studijního oboru UOP. V rámci KA byl dále proveden kvalifikovaný výběr pracovišť učitelské praxe s cílem uzavřít dohodu mezi univerzitou a střední školou o realizaci praktické části duálního studia odborných předmětů a byly stanoveny podmínky realizace. Zde jsme spolupracovali s partnerem, který má vazbu na řadu SŠ, jež mají zájem o spolupráci. S vybranými subjekty byly uzavřeny smlouvy. Součástí KA byl workshop s účastí zástupců středních škol. Jelikož se jedná o systém, který naše univerzita přebírá na základě zahraničních zkušeností, došlo k uskutečnění dvou studijních cest na partnerské univerzity v zahraničí. Dále byly realizovány tuzemské pracovní cesty na partnerské univerzity, které se rovněž zabývají myšlenkou převzetí uvedeného systému.

 

8. Pilotní ověření duálního studia UOP


V této klíčové aktivitě byly jednak vydány studijní opory k inovovanému systému nabídky studijního oboru UOP, a to v souladu s podklady a závěry rezultujícími z realizace KA7. Dále byla realizována pilotní výuka a praxe pro cílovou skupinu studentů VŠ po dobu 4 semestrů. Teoretická výuka na univerzitě se podle dohodnutého harmonogramu se střední školou pravidelně střídala s několikatýdenními bloky praxe. Nového systému praxí se zúčastnili všichni frekventanti studijního oboru Učitelství odborných předmětů. Zahájení výuky proběhlo v zimním semestru 2010. Po skončení každého bloku praxe student napsal vlastní hodnocení průběhu praxe. Hodnocení univerzita obdržela a je součástí materiálů studenta ze závěrečné zkoušky.

 

9. Metodika podpory talentovaných žáků a tvorba promoakcí


Cílem KA bylo zpracování metodiky spolupráce univerzity se středními školami se zaměřením na vyhledávání talentovaných studentů a poradenskou činnost učitelům SŠ, jež jim měla umožnit lépe talentované studenty podchytit a připravit je na univerzitní studium. Metodika obsahovala podmínky pro spolupráci se SŠ s uvedeným cílem, návrhy způsobů vyhledávání talentovaných středoškolských studentů, spolupráci s pedagogickými poradci na středních školách, druhy prezentací a promo akcí uskutečňovaných univerzitou a jejími složkami tak, že došlo nejen k nárůstu počtu studentů, ale zejména ke zvýšení jejich kvality. Současně systém obsahoval prezentace univerzitního prostředí včetně ukázek nejlepších pracovišť a nejmodernějšího vybavení, možnost provádění laboratorních prací a možnosti spolupráce v rámci přípravy talentovaných studentů pro univerzitní studium. Na základě zpracované metodiky byly vypracovány písemné i elektronické dokumenty pro uskutečnění prezentací, přednášek i poradenských aktivit jak v terénu, tak i na škole. Byly vytvořeny písemné a audiovizuální prezentační, informační a propagační materiály. Pro vybrané SŠ byly realizovány promoční akce. V prvním roce realizace byly připraveny metodické materiály a příslušné písemné i elektronické dokumenty (info, propagace, prezentace), v následujících letech došlo k pilotnímu ověření ve formě 2 promočních akcí na univerzitě a 10 v terénu. Poté došlo k vyhodnocení úspěšnosti a efektivity, jehož výsledky byly zapracovány do systému pro třetí rok projektu.

 

10. Web a konference ve Křtinách


Byly vytvořeny webové stránky projektu, jež jednak informovaly o realizaci projektu, ale současně sloužily jako nástroj pro komunikaci s cílovou skupinou. Byly zde obsaženy popisy veškerých akcí, termíny jejich konání, způsob účasti i registrační formuláře. Dále zde byly informační materiály pro cílovou skupinu, podklady pro kurzy a všechny další nezbytné dokumenty pro vzájemnou komunikaci řešitelů a cílové skupiny. Do této KA rovněž patřilo pořádání 4 konferencí ve Křtinách, první informační a propagační, dalších dvou hodnotících a konečně závěrečné. Aktivita byla řízena garantem klíčové aktivity, webové stránky byly vytvořeny webmasterem projektu.

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: