Délka studia je čtyři semestry.

Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení a konzultací a na část samostudia. Součástí studia je vypracování závěrečné práce dle individuálního zadání.

Semestrální hodinová dotace přímé výuky činí 50 hodin rozdělených po 6,25 hodinách. Celková dotace studia (výuka, konzultace k ZP, závěrečná zkouška) je 200 hodin.

Studium bude ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou.

Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Absolventi získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností:

  • 1. Odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, pro obor oceňování majetku (vázaná živnost pro výkon činnosti odhadce, případně jako zaměstnanci společností zabývajících se činností oceňování majetku) pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik, dle Přílohy 2 tohoto zákona.
  • Požadovaná odborná, a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ( §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
  • 2.Znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost.
  • 3. Expertů pro posuzování, jako živnost nebo jako zaměstnanci expertní - poradenské společnosti.
  • 4. Samostatných likvidátorů pojistných událostí dle podmínek stanovených MF dle zákona č. 38/2004 Sb. a vyhlášky č. 582/2004 Sb. - jako OSVČ nebo jako zaměstnanci expertní - poradenské společnosti. Absolventi obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Důležité upozornění: Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve znění dalších předpisů.


Místo výuky

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno, Budova Q


Doba výuky

pátek 9:00 - 16:00 hodin

Specializační studium je zahájeno vždy v  průběhu října a pokračuje s čtrnáctidenní frekvencí (vždy v pátek).

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: