Soudní inženýrství
 • Historický vývoj soudního inženýrství
 • Znalecká činnost:Současná úprava znalecké činnosti v ČR, Znalecké obory
 • Výchova znalců vtechnických oborech
Pojem a právní úprava znalecké činnosti
 • Předpisy upravující znaleckou činnost
 • Jmenování a odvolání znalce
 • Znalecký deník
 • Odpovědnost a pojištění znalce, mlčenlivost
Prvotní znalecké úkony
 • Ustanovení znalce
 • Podjatost znalce
 • Oborová příslušnost
 • Lhůta k podání znaleckého posudku
 • Úplnost a technická přijatelnost podkladů
Podíl znalce při zajištění důkazu
 • Pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění
 • Metrologie
 • Protokol
 • Foto a video dokumentace
 • Odběry vzorků
 • Ohledání
Znalecký posudek
 • Náležitosti
 • Nález
 • Posudek
 • Koncepce znaleckého posudku
 • Aspekty znaleckého zkoumání a systemizace struktury znaleckého posudku
Výpočty ve znaleckém posudku
 • Počet pravděpodobnosti a teorie chyb
 • Testování hypotéz
 • Pravděpodobnost při znaleckém zkoumání
 • Uvádění výpočtů ve znaleckém posudku
Metody soudně znalecké analýzy
 • Inženýrská komparace
 • Analýza dějů v čase a prostoru
 • Metoda zpětného odvíjení děje
 • Korespondence poškození
 • Metoda zužování mezí
Aplikace předpisů v technickém znalectví
 • Závaznost předpisů
 • Legislativní a normativní předpisy
 • Odkazy na předpis ve znaleckém posudku
Názvosloví vad a poruch
 • Obecná základní pojmy
 • Jakost výrobků a všeobecné pojmy
 • Vlastnosti
 • Vyšetřované objekty a jejich základní charakteristiky
 • Jevy, stavy a činnosti
 • Poruchy
 • Opravy a údržba
Znalecký posudek
 • Posudková část
 • Závěr, odpovědi na otázky
 • Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení
 • Týmová práce při zpracování znaleckého posudku
 • Úkony po podání znaleckého posudku
 • Vady znaleckého posudku
Odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti
 • Obecná ustanovení
 • Odměny
 • Náhrady nákladů
 • Kalkulace znalečného
 • Paušální náhrady a zdaňování znalecké odměny
 • Vymáhání znalečného
Řízení a kontrola znalecké činnosti
Praxe znalecké činnosti
Úvod do metodiky oceňování majetku
 • Předmět ocenění
 • Názvosloví znaleckého oceňování
 • Základní metody oceňování majetku
 • Zákon o oceňování
Oceňování movitého majetku
 • Zjišťování, posuzování a hodnocení technického stavu
 • Oceňování strojů a zařízení Stroje obráběcí a tvářecí Stroje dopravní a manipulační, jeřáby a výtahy Stroje pro zemní a stavební práce Zemědělské stroje a zařízení Potravinářské stroje a zařízení Chladicí a mrazicí zařízení Chemická zařízení Stroje a zařízení ostatní a speciální Stroje a zařízení pro dopravu tekutin Energetické stroje a zařízení
 • Oceňování motorových vozidel
Oceňování ložisek nerostných surovin
Úvod do oceňování podniků
 • Podklady a postup při oceňování podniků
 • Metody používané při oceňování podniků
Znalecké stanovení výše majetkové újmy
 • Náhrada škody v občanském zákoníku
 • Náhrada škody v obchodním zákoníku
 • Postup znaleckého výpočtu majetkové újmy
Specifika likvidace pojistných událostí
 • Druhy pojištění
 • Pojistná smlouva, typy
 • Výluky pojištění
 • Pojištění majetku, pojištění přerušení provozu
 • Pojistná událost
 • Činnost likvidátora, postup při likvidaci pojistné události
 • Věci movité a nemovité, jejich součáti
 • Likvidace velkých průmyslových škod
 • Minimálizace výše škod s ohledem na přerušení provozu
 • Řízení rizik - risk management
 • Škody na polotovarech, rozpracované výrobě, výrobcích (zásobách a zboží), biosurovinách a biovýrobcích (potravinářských výrobcích a krmivech), na plodinách a biokulturách, z přepravy, environmentální škody a ekologické havárie
 • Zpráva, formální a věcné náležitosti, předběžná zpráva
Základy účetnictví
Základy psychologie
Schopnosti a dovednosti znalce
Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: