Charakteristika kurzu

Vzdělávací specializovaný kurz pro získání odborné způsobilosti. Tento kurz je realizován ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je organizačním garantem vzdělávání.

Kurz je určen pro pojišťovací zprostředkovatele.

Cíl kurzu

Poskytnout odborné minimum znalostí pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů podle vyhlášky č. 582/2004 Sb. ze dne 18. listopadu 2004, dle které se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Předpoklady

Podnikání nebo příprava na podnikání v oblasti pojišťovacích zprostředkovatelů.

Obsah kurzu

I. Právní úprava soukromého pojišťovnictví

 • Základní pojmy
 • Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištění
 • Základní podmínky provozování zajištění
 • Velká pojistná rizika
 • Jednotný trh Společenství z hlediska soukromého pojišťovnictví
 • Základní kritéria hodnocení stability pojišťovny a zajišťovny
 • Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)
 • Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)
 • Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákon o veřejných zakázkách, vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodářská soutěž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod).

II. Právní úprava soukromého pojištění

 • Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost)
 • Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě
 • Pojistná smlouva a pojistka
 • Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění
 • Škodové pojištění
 • Obnosové pojištění
 • Pojištění věci a jiného majetku
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění právní ochrany
 • Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci
 • Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla a jiná povinná pojištění
 • Soupojištění
 • Volba práva v pojistných smlouvách
 • Informace poskytované zájemci a pojistníkovi

III. Zajištění v soukromém pojišťovnictví

 • Základní pojmy
 • Zajištění proporciální a neproporciální
 • Zvyklosti při sjednávání zajištění a základní obsah zajišťovacích smluv

IV. Zprostředkování pojištění a zajištění

 • Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh)
 • Právní vztahy mezi pojišťovnou, resp. zajišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem
 • Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)
 • Analýza pojistných a zajišťovacích produktů, výběr pojistného nebo zajistného produktu a zásady výpočtu pojistného nebo zajistného
 • Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)

V. Další požadavky

 • Zásady posuzování rizik pro účely pojištění
 • Daňová úprava pojištění z hlediska klienta
 • Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)

Související projekty

 • Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Délka kurzu

48 hodin - 8 dnů

Cena kurzu

9 800 Kč / osobu

Organizační zajištění a informace

Petr Nauš
- tajemník ČKSLPU, technický pracovník pro výuku - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Tel.: 545 132 359
Mobil: 602 743 133

Fax: 545 211 140
Email: petr.naus@mendelu.cz ; info@ckslpu.com

Web: www.ckslpu.com

 

Ing. Zdenka Šobová

- Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Tel.: 545 135 218

Email: sobova@mendelu.cz , czv@mendelu.cz

Odborný garant

Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Akademická pracovnice -- odborná asistentka -- Ústav financí (PEF)

Tel.: 545 132 449

Email: eva.vavrova@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: