Informace pro studenty prvních ročníků Bc. studia

9. 6. 2022 -

Pro všechny uchazeče o bakalářské studium, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky, máme několik důležitých informací.

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme ke složení přijímací zkoušky!

Podle platných podmínek pro přijímací řízení je pro vaše přijetí k bakalářskému studiu ve studijních programech Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia potřeba vedle úspěšného vykonání přijímací zkoušky také doložení požadovaného vzdělání.

Žádáme proto všechny úspěšné uchazeče, aby doklady o dosaženém vzdělání dodali na Studijní oddělení ICV MENDELU do 20. 6. 2022, nejpozději ale během zápisu do studia. Dosažené vzdělání je možné doložit následovně:

  • Složení maturitní zkoušky prokáže uchazeč úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů).
  • Absolvent vysoké školy se prokáže úředně ověřenou kopií diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzí těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pro urychlení procesu přijímacího řízení doporučujeme uchazečům využít možnosti autorizovaně konvertovaných kopií dokumentů, které lze snadno zajistit např. na České poště. Následně je zaslat emailem před termínem zápisu na Studijní oddělení ICV na adresu iva.urbankova@mendelu.cz, a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu.  
  • Pokud maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem, uchazeč v době zápisu nedisponuje nebo se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o stanovení náhradního termínu zápisu. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Uchazeč ji zašle na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

 

  • Termíny zápisů studentů do prvního ročníku

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Aplikovaná pedagogická studia

  28. 6. 2022 v 10:00, E02 (přízemí ICV)

  29. 6. 2022 v 10:00, E02 (přízemí ICV) 

 

Doporučujeme průběžně sledovat stránku Informace pro studenty, kde najdete informace týkající se průběhu bakalářského studia. 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: