Školská komunikace – jak efektivně vést komunikaci s rodiči

20. 8. 2020 -

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. Což je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem.  Účastníci kurzu budou seznámeni s metodami a radami, jak komunikovat s rodiči. Jak jim citlivě a vhodně říci i méně příznivé informace o dítěti, aby nezaujali negativní postoj ke školce či škole nebo jejím pedagogům. Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k prožívání rodičů.

Školská komunikace - jak efektivně vést komunikaci s rodiči


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a pedagogické pracovníky poradenských zařízení.

Kurz je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR (č. akreditace 15624/2019-1-589).


Cíl kurzu

Cílem kurzu je zaměřit se na akceptaci rodiče, jako osobnosti a autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Představíme modely komunikace s využitím asertivity a v modelových situacích bude umožněno procvičení si jednotlivých postojů a jejich důsledku na komunikační schéma. Přiblížíme účastníkům související poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie a její aplikace v komunikaci.
Převažující část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které účastníci zažívají ve svých školách. 


Obsah kurzu

•    Uvedení do problematiky: „Jak efektivně vést komunikaci s rodiči“

•    Komunikační typy,  jejich způsoby jednání a jak správně vést rozhovor. Několik  námětu k úspěšnému rozhovoru a jeho fáze

•    Nejčastější problémy v komunikaci s rodiči, se kterými se potkáváme ve své praxi

•    Je důležité, aby člověk porozuměl nejdřív sám sobě, aby poznal své úmysly, sklony a úvahy

•    Nonverbální komunikace ve škole – zařazujeme do ní množství projevů, nejen gesta a mimiku

•    Jak správně vést rozhovor, jakých chyb se dopouštějí učitelé v komunikaci s rodiči a jaké hrozí rizika v komunikaci

•    Osvojení správných komunikačních strategii a metod

•    Řešení obtížných a konfliktních situací – modelové situace


Lektor

PaedDr. Adriana Pavlikovská

Mgr. Martin Pírko


Rozsah kurzu

12 hodin (1,5 dne, přesný čas bude upřesněn)


Termín kurzu

Podzim 2021 (termín bude upřesněn)

Kurz v případě zájmu uspořádáme pro větší skupinu pedagogů i přímo na vašem pracovišti dle vašich časových možností.


Cena kurzu

1 850 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: