Oceňování podniku

26. 8. 2015 -

Semestrální kurz Oceňování podniku určen jak odborníkům z praxe, tak i absolventům a studentům VŠ. Cílem kurzu je seznámení s metodami oceňování podniku/závodu a hlubší porozumění znaleckým posudkům na ocenění podniku/závodu.

Oceňování podniku (obchodního závodu)


Cíl kurzu

Cílem kurzu je :

 • seznámení s metodami oceňování podniku/závodu,
 • hlubší porozumění znaleckým posudkům na ocenění podniku/závodu v souvislosti s jejich hodnotou a použitím jednotlivých metod (zejména majetkové metody a výnosové metody),
 • bližší porozumění ocenění jednotlivých položek majetku a závazků podniku (majetek movitý, nemovitý, finanční, nehmotný, pohledávky atd.),
 • seznámení s podstatou výnosových metod oceňování podniků/závodů a s nejčastěji využívanými výnosovými metodami (metoda diskontovaných peněžních toků, metoda kapitalizovaných čistých výnosů).

Cílová skupina

Kurz je určen pro odborníky z praxe se zájmem o prohloubení svých znalostí, ale i pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol a to především z oborů bankovnictví, podnikové finance, ekonomiky, práva či auditu.


Obsah kurzu

 • Ocenění podniku/závodu majetkovými metodami,
 • ocenění podniku výnosovými metodami,
 • ocenění jednotlivých aktiv podniku/závodu - nehmotný majetek (např. ochranné známky, know-how, patenty, leasing aj.), pozemky, stavby, věci movité (např. stroje, zařízení, vozidla), finanční majetek (např. cenné papíry, obchodní podíly), pohledávky, ostatní aktiva a dluhy,
 • přeměny společností - změna právní formy, fúze, rozdělení, výměnné poměry akcií
 • ocenění pro specifické účely - daň z příjmů, daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí, transferové ceny, insolvenční řízení, výpočet vypořádacího podílu, vypořádání společného jmění manželů, …,
 • stanovení obvyklého nájmu nemovitostí, strojů, technologií, vozidel, nehmotného majetku.

     

Literatura

Kromě podkladových materiálů k jednotlivým přednáškám a ukázek různých tipů znaleckých posudků obdrží posluchači knihu Mařík M. a kol. Metody oceňování podniku. Ve výuce bude také použita excelovská podpora pro oceňování podniku dle výše uvedené knihy Mařík M. a kol.


Rozsah kurzu

1 semestr - 54 vyučovacích hodin

9 dní po 6 vyučovacích hodinách v blocích čtvrtek odpoledne a pátek (výukové bloky s 14 denní frekvencí)

čtvrtek od 12 do 18 hod.

pátek od 8 do 14.30 (s přestávkou na oběd)


Termín kurzu

bude stanoven po přihlášení dostatečného počtu uchazečů


Cena kurzu

 8 900 Kč + DPH


Lektorský tým

Odborný garant a vyučující Ing. Libor Fojtík

Je soudní znalec pro oceňování podniků, nehmotné majetkové právo s dlouholetou praxí v oboru. Vlastní koncesní listinu pro oceňování podniků, finančního majetku, nehmotného majetku, věcí movitých a věcí nemovitých. Je členem Asociace znalců a odhadců ČR, o.s.  Jako dlouholetý vyučující předmětu Oceňování podniku působí na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Garantoval a podílel se na výuce dvouletého specializačního studia Oceňování podniku na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Vyučující Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc.

Je soudní znalkyní v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků a cenných papírů s dlouholetou praxí. Od počátku kapitálového trhu v ČR v roce 1993 pracovala po složení makléřských zkoušek jako analytička u obchodníka s cennými papíry, po jmenování soudní znalkyní zpracovala řadu posudků podléhajících dozoru Komise pro cenné papíry a České národní banky. Je členkou Komory soudních znalců ČR. Podílela se na výuce dvouletého specializačního studia Oceňování podniku na Mendelově univerzitě v Brně.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Účastnici kurzu obdrží na jeho konci Osvědčení o jeho absolvování.


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant

Ing. Libor Fojtík

ibffojtik@iol.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: