KA3 Kurzy soft skills pro učitele a vedoucí pracovníky/ředitele MŠ

24. 12. 2014 -

Soft skills: kurzy v oblasti sociálního a osobnostního rozvoje pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Kurzy soft skills pro učitele a vedoucí pracovníky/ředitele MŠ

Informace o kurzech:

 • Kurzy jsou určeny pro učitele a vedoucí/řídící pracovníky MŠ, kteří absolvovali stáže v rámci projektu.
 • Kurzy jsou poskytované účastníkům zdarma.
 • Kurzy proběhnou od února do června 2015 (konkrétní termíny budou upřesněny), v malých skupinách - cca. 10 osob v 1 kurzu.
 • V kurzech budou využity interaktivní výukové metody, např. modelové situace, praktické ukázky, nácviky jednotlivých dovedností a diskuse.
 • Účastníci získají studijní materiály.
 • Lektory kurzů jsou zkušení odborníci Mendelovy univerzity v Brně z oblasti psychologie a pedagogiky.
 • Každý účastník může absolvovat více kurzů.
 • Za absolvování kurzů účastníci obdrží osvědčení.
 • Časová dotace každého kurzu je 16 hodin.

Nabídka kurzů:

Komunikační dovednosti pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky kurzu s teoretickými i praktickými informacemi a dovednostmi v oblasti komunikace, které jim budou sloužit jak v profesní, tak i osobní oblasti. Důraz bude kladen na praktický nácvik jednotlivých dovedností, jako je aktivní naslouchání či přijímání a poskytování zpětné vazby. Prostor bude věnován také specifickým otázkám komunikace v prostředí mateřských škol.

Lektor: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Datum konání: 26. 5. - 27. 5. 2015 (úterý, středa), ZŠ Masarykova 141, Telč - realizováno


Neverbální komunikace

Cílem tohoto kurzu bude seznámit účastníky s teoretickými základy neverbální komunikace, specifiky neverbální komunikace u dětí v MŠ, ale především, aby se jednotliví účastníci formou praktických cvičení dozvěděli, jak neverbálně působí na druhé, jaký např. zanechávají první dojem. Prostor bude také věnován nápadům, jak s touto dovedností pracovat, jak např. rozpoznat emoce druhých lidí. Kurz se bude snažit nalézt otázky na odpovědi: Co o nás vypovídá vzdálenost při komunikaci, co říká síla stisku ruky, oční kontakt, apod.

Lektor: Mgr. Ivona Skalická
Datum konání: 2.4. - 3.4.2015 (čtvrtek, pátek) - realizováno


Organizační dovednosti pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Cílem kurzu je vysvětlit podstatu a rozvinout vybrané organizační dovednosti a manažerské kompetence řídících/vedoucích pedagogických pracovníků a učitelů mateřských škol. Kurz bude zaměřen na organizování a vedení lidí. Prostor bude dán také organizování sama sebe, tedy time managementu. Teoretické poznatky budou doplněny praktickými ukázkami a nácviky vybraných schopností a dovedností z oblasti manažerské psychologie.

Lektor: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc
Datum konání: 6.5. - 7.5.2015 (středa, čtvrtek) - realizováno


Psychohygiena

Účastníci se seznámí s problematikou stresu a únavy, zdravým životním stylem z hlediska psychologie zdraví a osobní pohody, jednotlivými prvky a technikami psychohygieny, ze kterých si budou schopni na základě sebereflexe vytvořit seznam využitelný jak v pracovním, tak osobním životě. Kurz bude veden interaktivní formou, kdy bude teoretický výklad prokládán praktickými nácviky, sebereflexí a diskuzí účastníků. Společnými silami budeme hledat cesty k možnému zlepšení jejich konkrétní situace.

Lektor: Mgr. et Mgr. Lucie Foltová
Datum konání:

 • 23. 4. - 24. 4. 2015 (čtvrtek, pátek), Institut celoživotního vzdělávání Brno - realizováno
 • 20. - 21. 5. 2015 (středa, čtvrtek), MŠ Třešt (cca 17 km od Jihlavy), Vysočina - realizováno

Relaxační techniky

V rámci kurzu budou představeny vybrané relaxační techniky včetně jejich praktického nácviku (autogenní trénink, dechová cvičení, nácvik imaginace, oční jóga a další) tak, aby je účastníci byli sami schopni používat. Kurz bude veden formou praktických nácviků relaxačních technik vedených psychoterapeutkou, prokládaných teoretickým výkladem + sebereflexí účastníků a diskuzí, což účastníkům pomůže identifikovat, které techniky jim osobně vyhovují.

Lektor: Mgr. et Mgr. Lucie Foltová
Datum konání: 14.5. - 15.5.2015 (čtvrtek, pátek), Institut celoživotního vzdělávání Brno - realizováno


Rétorika a veřejné vystupování pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Jak správně připravit ústní prezentaci, jak správně dýchat a jak pracovat se stresem při mluveném projevu? Nejen na tyto otázky se bude snažit nalézt odpověď kurz: "Rétorika a veřejné vystupování". Dále účastníci získají poznatky o hlasové hygieně, naučí se sestavit jednotlivé druhy projevů s ohledem na jejich konkrétní potřeby, a to jak v rámci profese, tak i v oblasti soukromí. Vše bude probíráno v souladu s nejnovějšími poznatky a bude kladen důraz na dovednostní složku, účastníci si tedy budou moci mnohé věci vztahující se k tématu prakticky vyzkoušet.

Lektor: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Datum konání: 16. - 17.4. 2015 (čtvrtek, pátek) - realizováno


Základy sebepoznání pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Cílem kurzu je seznámit se s teoretickými základy sebepoznání, ale především umožnit účastníkům, aby se prostřednictvím praktických cvičení o sobě dozvěděli nové informace. Kurz se bude snažit odpovědět na otázky: Jaký jsem? Jaký je můj temperament? Jaké jsou mé silné stránky? A mnoho dalších. Prostor bude dán rovněž diskusi nad konkrétními zjištěními a také nad tím, jak mohou účastníci získané informace využít ve svém životě.

Lektor: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc / Mgr. Ivona Skalická
Datum konání: 19.3. - 20.3.2015 (čtvrtek, pátek) - realizováno


Tvořivost v práci učitele pro učitele a vedoucí pracovníky MŠ

Kurz bude zaměřen na teoretické poznatky týkající se kreativity a tvůrčího procesu. Účastníci také zjistí, jakou míru tvořivosti mají právě oni. Kurz poskytne i praktické ukázky metod, které jsou vhodné k rozvoji tvořivosti.

Lektor: Mgr. Barbora Šímová
Datum konání: 26.5 - 27.5.2015 (úterý, středa) - realizováno


Zvládání konfliktních situací

V rámci kurzu budou představeny jednotlivé typy konfliktů v mezilidských vztazích, způsoby jejich předcházení a styly řešení. Důraz bude kladen na rozvoj dovednosti řešení konfliktních situací formou modelových situací s využitím aktivního sociálního učení. Prostor bude věnován i vlastním zkušenostem jednotlivých účastníků a strategiím, které používají při řešení problémů.

Lektor: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Datum konání: 19.2. - 20.2.2015 (čtvrtek, pátek) - realizováno


 Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Škola, ze které se hlásím

  

Antispam

 


 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně kurzů se na nás neváhejte telefonicky či prostřednictvím e-mailu obrátit.

Kontakty:

 

Ivona Skalická

telefon: 545 135 232

e-mail: univerzitalektoru.icv[at]mendelu.cz

 

Alena Krejčí

telefon: 545 135 227

e-mail: alena.krejci[at]mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: