Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

20. 8. 2015 -

Vzdělávací specializační studium pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce.

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí


  • Program celoživotního vzdělávání Technické znalectví a likvidace pojistných událostí je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v souladu s profesní objednávkou České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí na odborný profil absolventa a ve spolupráci se společností LAPA SERVICE s.r.o.
    • Doba studia je čtyři semestry (2 roky).

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Specifickým typem této činnosti je činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí při určování výše škody velkých škodních událostí či právně nebo technicky náročných a komplikovaných pojistných případů pro potřeby pojistitelů, zajistitelů ale i pojištěných. Tento postup je běžný v zahraničí a stává se standardním způsobem likvidace pojistných událostí českými pojišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven i v České republice.

Kvalifikovaný výkon práce v oboru technického znalectví a samostatné likvidace škodních událostí předpokládá odpovídající vzdělávání znalců a samostatných likvidátorů k získání potřebných specifických znalostí a dovedností. Tento studijní program umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor PU) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).


Cíl studia

Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodních událostí. Absolventi získají potřebné znalosti také pro výkon profese odhadce majetku. Odborná kvalifikace absolventa je prokázána získáním vysoké úrovně profesní erudice, schopností efektivního získávání a zpracování informací, používáním progresivních analytických a syntetických metod řešení, garancí vysokého stupně ochrany důvěrných informací a schopností dalšího trvalého vzdělávání a rozvoje odbornosti. Nezbytným předpokladem pro výkon činnosti je však bezúhonnost a vysoká morální hodnota osobnosti absolventa.


Metody výuky

Při výuce je vedle standardních výukových metod, přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení, užito i simulačních metod problémově orientované výuky, řešení případových studií, modelování, znalecké rekonstrukce, využití strukturovaných informačních systémů, geografických informačních systémů, specializovaných softwarových produktů a praktického procvičování užití speciálních dokumentačních a analytických metod.


Personální zabezpečení výuky

Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i tvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.


Způsob ukončení

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou.


Délka studia

4 semestry

Upozornění: Kurz od července 2018 nespadá pod garanci a organizaci ICV MENDELU, není v nabídce kurzů ICV MENDELU, je umístěn v sekci Archiv kurzů. V případě zájmu o účast kurzu kontaktujte Kariérní centrum Agronomické fakulty MENDELU, kontaktní osoba: Bc. Romana Jalůvková, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz 


Podmínky účasti

      • Ukončené nejméně středoškolské vzdělání s maturitou.
      • Uhrazení ceny studia. Na požádání vystavíme fakturu. Bankovní spojení k platbě bude zasláno společně s podrobnější informací o zahájení kurzu před zahájením výuky. 

Studium v programu celoživotního vzdělávání bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Při dostatečném počtu dalších zájemců o studium bude zahájen další běh vždy v následujícím roce. Přesný termín zahájení studia bude písemně oznámen spolu s organizačními pokyny po uzávěrce přihlášek.


Organizační zajištění a informace


Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 218

sobova@mendelu.cz


Odborný garant studia

Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: