Oceňování dřevin v mimolesním prostředí

28. 12. 2014 -

Oceňování dřevin v mimolesním prostředí


Cíl kurzu

Stanovení hodnoty dřevin vyplývá z několika legislativních podkladů - především ze zákona o oceňování nemovitostí (č. 151/1997 Sb.) a zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Stanovení hodnoty dřevin může být orgánem ochrany přírody využito jako podklad pro stanovení rozsahu adekvátní náhradní výsadby či kompenzačního opatření při povolování kácení dřevin příp. při řešení poškození dřeviny rostoucí mimo les. Možnosti použití oceňovacích předpisů přednáší vedoucí autorského kolektivu poslední verze metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.


Obsah kurzu 

- legislativní rámec oceňování dřevin rostoucích mimo les

- zákon o oceňování nemovitostí č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhláška

- zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. a metodika AOPK ČR


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu prosím kontaktujte organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: