Bezpečnostní vazby v arboristice

28. 12. 2014 -

Bezpečnostní vazby v arboristice


Cíl kurzu

Instalace bezpečnostních vazeb představuje jeden z hlavních nástrojů při zajišťování provozní bezpečnosti stromů v urbanizovaném prostředí. Na straně druhé absence následných kontrol a reinstalací může představovat zásadní nedostatky při správě stromů rostoucích mimo les. Kurz se zabývá popisem hlavních typů používaných vazeb, pravidly pro jejich umisťování, popisy defektů, které vazbami lze stabilizovat a definicí adekvátního typu kontrol a evidencí. Účastníci se seznámí s možnostmi portálu www.stromypodkontrolou.cz v dané oblasti. Kurz navazuje na Standard péče o přírodu a krajinu A02 007 - Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).


Obsah kurzu

- základní staticky relevantní defekty, které lze stabilizovat založením vazeb

- právní aspekty zajišťování provozní bezpečnosti stromů

- typy vazeb

- druh instalace vazeb

- kontroly a revize vazeb jako povinnost správce


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: