Specializační studium Oceňování podniku / obchodního závodu

12. 4. 2017 -

Specializační studium jak pro znalce, odhadce, finanční manažery, auditory či právní specialisty, tak pro studenty a absolventy VŠ.

Specializační studium oceňování podniku / obchodního závodu


Cíl studia

Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti oceňování obchodního závodu (odhadce, znalce, experta).


Cílová skupina

Studium je určeno jak pro odborníky z praxe se zájmem o prohloubení svých znalostí a odbornosti, tak pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Ukončené vysokošlolské studium není podmínkou pro absolvování studia.


Obsah studia

V průběhu studia posluchači absolvují řadu předmětů ekonomického a právního charakteru, předmětů zaměřených na oceňování jednotlivých druhů majetku a na metody oceňování závodu.

Kromě podkladových materiálů k jednotlivým přednáškám a ukázek různých tipů znaleckých posudků obdrží posluchači knihu Mařík M. a kol. Metody oceňování podniku. Ve výuce bude také použita excelovské podpora pro oceňování podniku dle výše uvedené knihy.

Studium je ukončeno komisionální zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

 PLÁN STUDIA
č. Odborný tematický celek počet vyuč. hodin
1 Úvod, obecné základy pro oceňování závodů, postup při oceňování závodů 7
2 Základní aspekty oceňování závodu, práva a povinnosti znalců  7
3 Podniková ekonomika (finanční management)  14
4 Finanční matematika  7
5 Analýza finančních výkazů a úvod do finanční analýzy  7
6 Finanční analýza a generátory hodnoty  14
7 Finanční plánování  7
8 Účetní a daňové aspekty podnikových transformací, fůze a akvizice podniku + důvody oceňování 14
9 Oceňování nehmotného majetku  14
10 Oceňování nemovitostí  14
11 Oceňování strojů, technologických zařízení a zásob  14
12 Oceňování pohledávek a ostatních aktiv  7
13 Oceňování přírodních zdrojů 7
14 Metody oceňování podniku I   28
15 Metody oceňování podniku II 49
    210 hod.

 

Posluchači vykonají v průběhu studia zkoušky ze stěžejních předmětů:

 • práva a povinnosti znalce – písemný test
 • finanční matematika – písemný test
 • finanční analýza – písemný test
 • majetková metoda oceňování závodu – ústní zkouška
 • výnosová metoda oceňování závodu – ústní zkouška

 Jejich úspěšné absolvování je podmínkou pro připuštění k závěrečné zkoušce.

 Přímá výuka probíhá 3 semestry. 4. semestr je určen pro psaní závěrečné práce (znaleckého posudku) a pro konzultace s vedoucím závěrečné práce.


Rozsah a organizace studia

2 roky (4 semestry): 3 semestry výuka, poslední semestr je určen na zpracování závěrečné práce, konzultace k ZP a závěrečné zkoušky.

Výukové bloky budou probíhat s třítýdenní frekvencí (5 výukových bloků pát, sob/semestr) vždy v pátek 12.00 – 19.00 hod. a sobotu 9.00 – 16.30 hod.

Studium zahrnuje přímou výuku (přednášky a cvičení), konzultace a samostudium.


Termíny

momentálně není kurz nabízen


Způsob ukončení

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Ta se skládá z obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky. Závěrečnou práci zpracovává student samostatně, a to formou znaleckého posudku na zvolený obchodní závod - závod si student zajišťuje sám. Na závěrečnou práci je vypracován vedoucím ZP posudek.

Absolventům bude vydáno Osvědčení o absolvování čtyřsemestrálního specializačního studia “Oceňování obchodního závodu“ dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Absolventi získají vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon činností:

 • Odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pro obor oceňování majetku (obchodního závodu). Uchazeči jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním zákona a požadavky pro výkon této profese,
 • Znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost.
 • Expertů jako samostatných poradců nebo zaměstnanců poradenských společností či znaleckých ústavů.

Důležité upozornění: Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve znění dalších předpisů.


Lektorský tým

Odborný garant studia a vyučující Ing. Libor Fojtík

Je soudní znalec pro oceňování podniků, nehmotné majetkové právo s dlouholetou praxí v oboru. Vlastní koncesní listinu pro oceňování podniků, finančního majetku, nehmotného majetku, věcí movitých a věcí nemovitých. Je členem Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. Jako dlouholetý vyučující předmětu Oceňování podniku působí na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. 

Vyučující Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc.

Je soudní znalkyní v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků a cenných papírů s dlouholetou praxí. Od počátku kapitálového trhu v ČR v roce 1993 pracovala po složení makléřských zkoušek jako analytička u obchodníka s cennými papíry, po jmenování soudní znalkyní zpracovala řadu posudků podléhajících dozoru Komise pro cenné papíry a České národní banky. Je členkou Komory soudních znalců ČR.

Na výuce se dále podílí celá řada znalců a odborníků z jednotlivých oblastí odborných tematických celků studia.


 Cena studia

 • 39 500 Kč + 21% DPH

Účastníkům je umožněna platba ve 2 splátkách (prezenčním studentům VŠ ve 4 splátkách), a to vždy před zahájením daného semestru.


Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání - budova E, Zemědělská 5, Brno


Podmínky účasti

 • Odeslání kompletní přihlášky ke studiu (viz níže přihlašovací formulář), 
 • ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (doložení kopie maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu před zahájením studia),
 • úhrada účastnického poplatku (popř. 1 splátky) ve stanovených termínech.

Kontakty

 organizační zajištění:

 Zdeňka Šobová

 Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

 odborný garant:

 Ing. Libor Fojtík

 ibffojtik@iol.cz


 Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: