Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

20. 1. 2020 -

Tento kurz vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou, příspěvkovou organizací Brno.  Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Zahájení nového běhu kurzu je naplánováno na podzim 2020.

Rozšiřující studium Písemná a elektronická komunikace


Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí rozšířit svou aprobaci o další předmět - Písemnou a elektronickou komunikaci. Podmínkou přijetí do kurzu je magisterský stupeň vzdělání. 

Absolvováním kurzu nezískáte tzv. "pedagogické minimum", k tomu je určen kurz Studium pedagogiky


Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.


Obsah kurzu

Celková dotace v délce tří semestrů

  250 hodin,  z toho

  132 prezenčně - (P)

  113 e-learning (E)

  5 konzultace

1. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

18/29

Práce s textem, Word

6/0

Autorská korektura

6/6

Výukové programy

4/0

Celkem

34/35

 

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele -- ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

 

2. výukový blok

Počet hodin

P/E

Excel  

 6/0

Vyhotovení tabulek (Excel, Word)

 22/30

Elektronická komunikace

6/6

Celkem

34/36

 

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím.

 

3. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ekonomika

6/0

Česká státní norma 09210

2/0

Obchodní korespondence

14/20

Vnitropodnikové písemnosti

6/10

Pracovně právní písemnosti

6/6

Celkem

34/36

 

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností.

 

4. výukový blok

Počet hodin

P/E

Didaktika

12/6

Náslech na cvičné škole

3/0

Výstup na cvičné škole

3/0

Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy

6/0

Ústní zkouška

4/0

Závěrečná písemná zkouška

2/0

Celkem

30/6

 

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácviku psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučován


Rozsah kurzu

  • 4-semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, ve 4.semestru proběhne příprava na praxi, závěrečnou práci a  poté týdenní praxe
  • výuka bude probíhat v pátek (13 -20 h); dle rozvrhu
  • výuka bude zahájena na základě naplnění kapacity kurzu, nejbližší termín v září 2020

 


Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. 

Účastníci vypracují závěrečnou práci na téma didaktika odborného předmětu v celkovém rozsahu 10 stran. Dílčí závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a závěrečnou prací. Dílčí závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu "Písemná a elektronická komunikace" a Vysvědčení z kurzu.


Termín kurzu

Zahájení kurzu: podzim 2020

 


Cena kurzu

Celková cena 18 900 Kč

Platba po splátkách 4 725 Kč za 1 semestr (celkově 4 semestry výuky)


Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborný garant kurzu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: