Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

5. 10. 2021 -

Tento kurz vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, SOŠ knihovnickou a VOŠ Brno. Zahájení nového běhu kurzu je naplánováno na leden 2022.

Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

Akreditace MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Komu je kurz určen

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit svou aprobaci o další předmět - Písemnou a elektronickou komunikaci. Podmínkou přijetí do kurzu je magisterský stupeň vzdělání. 

Absolvováním kurzu nezískáte tzv. "pedagogické minimum", k tomu je určen kurz Studium pedagogiky


Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.


Obsah kurzu

 

1. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

18/21

Práce s textem, Word

12/6

Autorská korektura

8/6

Výukové programy

2/0

Celkem

40/33

 

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele -- ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

 

2. výukový blok

Počet hodin

P/E

Excel  

 8/0

Vyhotovení tabulek (Excel, Word)

 14/12

Wordprocessing

8/4

Elektronická komunikace

6/4

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

4/15

Celkem

40/35

 

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. Seznámit se s disciplínou Wordprocessing, tj. upravovat text dle zadání v programu Word a maximálně využívat jeho možnosti pro efektivní práci s textovým souborem. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím. Výuka psaní na klávesnici hmatovou metodou navazuje na zvládnuté učivo výukového bloku č. 1 a pokračuje e-learningovou formou výuky.

 

3. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ekonomika

8/4

Česká státní norma 09210

4/0

Obchodní korespondence

16/16

Vnitropodnikové písemnosti

4/4

Pracovně právní písemnosti

4/4

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

4/10

Celkem

40/38

 

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností. Výuka psaní na klávesnici hmatovou metodou navazuje na zvládnuté učivo výukového bloku č. 2 a pokračuje e-learningovou formou výuky.

 

4. výukový blok

Počet hodin

P/E

Didaktika

6/2

Náslech na cvičné škole

2/0

Výstup na cvičné škole

2/0

Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy

4/0

Konzultace k ZP

2/2

Ústní zkouška

1/0

Závěrečná písemná zkouška

3/0

Celkem

20/4

 

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácvikem psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučování.


Rozsah kurzu

  • 4semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, ve 4.semestru proběhne příprava na praxi, praxe a vypracování závěrečné práce
  • výuka bude probíhat v pátek (13 -20 hod.); dle rozvrhu

 


Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky, úspěšné zvládnutí písemné průběžné zkoušky konané po ukončení 2. semesetru a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. 

Studenti ukončí studium závěrečnou zkouškou, která má písemnou a ústní část. Závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu „Písemná a elektronická komunikace".


Termín kurzu

Zahájení kurzu: září 2023


Cena kurzu

Celková cena 18 900 Kč

Platba po splátkách ve výši 9 450 Kč před 1. a 3.semestrem (celkově 4 semestry výuky)


Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborný garant kurzu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: