Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů

5. 3. 2019 -

Kurz určen k získání "tzv. pedagogického minima" k výuce na středních školách.

Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů (dle §2 vyhlášky č. 317/2005, ve znění pozdějších předpisů)


Komu je kurz určen

Kurz tzv. "pedagogické minimum" je určen pro absolventy vysokých škol zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, IT, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření. 

Kurz je akreditován MŠMT.


Cíl kurzu

 • Získání pedagogické způsobilosti pro vyučování odpovídající skupiny odborných předmětů na středních školách v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor,
 • rozvoj psychodidaktické a psychosociální kompetence učitelů odborných předmětů na středních školách.

 

 

 

 

 

KURZ JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ! MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT NA NOVÝ KURZ - STUDIUM PEDAGOGIKY.

Obsahová náplň kurzu

Studium obsahuje čtyři tématické bloky (Psychologie, Pedagogika, Didaktika, Praktická část) se zaměřením na 18 dílčích studijních předmětů. Praktická část zahrnuje vykonání pedagogické praxe, zpracování závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti.

Účastníci obdrží studijní materiály formou skript. 

Učební program


Rozsah kurzu

Výuka probíhá ve 4 - 5 dvoudenních soustředěních za semestr (1. - 3. semestr), tj. 220 hodin výuky - pátek a sobota. Následuje pedagogická praxe v rozsahu 30 hodin, tj. 2 hodiny náslechů v odborném předmětu a praktickém vyučování, 8 hodin výstupů v odborném předmětu, 4 hodiny výstupů v praktickém vyučování, 16 hodin přípravy na vyučování.


Forma studia

Studium je čtyřsemestrové, o celkovém rozsahu 250 hodin. 


Termín kurzu

podzim 2020


Cena kurzu

14 800 Kč

Kurzovné se platí na dvě splátky:

 • 1. splátka ve výši 7 800 Kč před zahájením 1. semestru studia,
 • 2. splátka ve výši 7 000 Kč před nástupem na pedagogickou praxi,

Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

 1. Vysokoškolské vzdělání zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, případně veterinárního zaměření - vysokoškolské vzdělání II. stupně, tzn. (Ing., Mgr.), ve smyslu zákona č. 563/2004 sbírky, § 9. Pokud uchazeč má vystudován I. stupeň vysokoškolského vzdělání, tzn. (Bc.) se zaměřením viz. výše, může se do studia přihlásit - osvědčení o úspěšném absolvování studia v kurzu získá až po řádném ukončení navazujícího magisterského programu,
 2. přihláška ke studiu,
 3. zaplacení I. částky školného.

Klasifikační hodnocení studenta

výborně 1 A
velmi dobře plus 1,5 B
velmi dobře 2 C
dobře plus 2,5 D
dobře 3 E

Vyučující zapisují známky z jednotlivých předmětů do výkazu o studiu, který obdrží student při zahájení studia.

Výuka v 1. - 3. semestru probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně. Na individuální řízenou pedagogickou praxi ve čtvrtém semestru studia nastupuje student na cvičnou školu, která mu je, stejně jako termín praxe, určena Institutem celoživotního vzdělávání. Organizační a obsahové záležitosti pedagogické praxe jsou uvedeny v Pokynech pro pedagogickou praxi, které obdrží student i příslušná cvičná škola před zahájením praxe.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 35 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v doplňujícím pedagogickém studiu a samostatně zpracovat zadaný problém.


Závěrečná zkouška

K závěrečné zkoušce se student přihlašuje písemnou přihláškou na Institut celoživotního vzdělávání. Zkouška je komisionální a obsahuje:

 • praktickou část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup v rámci modulu Individuální řízená pedagogická praxe),
 • obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu 35 stran,
 • soubornou ústní zkoušku ze tří předmětů (Psychologie, Pedagogiky a Didaktiky).

Výsledek závěrečné zkoušky se hodnotí klasifikační stupnicí - viz tabulka Klasifikace hodnocení studenta. Jestliže student u závěrečné zkoušky neprospěl, rozhodne komise, zda bude student v případném opravném termínu opakovat pouze část nebo celou závěrečnou zkoušku. Opakovat závěrečnou zkoušku lze pouze 1x, a to nejdříve za 3 měsíce. O celkovém výsledku závěrečné zkoušky rozhoduje komise.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání "Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborných předmětů", které jej opravňuje k vyučování odborných zemědělských, potravinářských, ekologických mechanizačních, ekonomických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních předmětů na středních školách.

Podmínky pro ukončení předmětu - aby mohl student řádně předmět ukončit, je povinen splnit požadavky stanovené garantem předmětu a účastnit se na minimálně 80% přímé výuky každého předmětu.

Uznávání předmětů - v případě, že student absolvuje některý z předmětů UOP v rámci jiného studia, je v pravomoci garanta na základě písemné žádosti studenta doložené obsahem, rozsahem a způsobem ukončení předmětu, rozhodnout o jeho případném uznání. Uznat lze předmět, který byl ukončen předepsaným způsobem nejvýše před dvěma lety.

Přerušení studia - maximální délka přerušení může být dva roky. O přerušení musí být požádáno písemně na adresu Institutu, po ukončení přerušení může být student opětovně přijat na základě písemné žádosti a studium pak dokončuje za podmínek stanovených Institutem pro daný akademický rok. V případě, že je žádost o přerušení studia podána v průběhu výuky předmětu, musí student po opětovném zápisu tento předmět absolvovat znovu. V případě, že je předmět řádně ukončen, může po zápisu pokračovat dále ve studiu.

Ukončení studia

 • nesplnění podmínek účasti na přímé výuce
 • na vlastní žádost
 • nenastoupení po přerušení

Výstup studia

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání "Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborných předmětů", které je opravňuje k vyučování skupiny odborných předmětů na středních školách. 


Informace k pedagogické praxi a závěrečné zkoušce 

Pokyny studentům


Kontakty

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

 

Odborný garant kurzu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: