Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

OMVI MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních dohod

 

OMVI MENDELU vyhlašuje  druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních dohod  a nabízí bakalářským a magisterským studentům možnost výjezdu na studijní pobyt nebo praktickou stáž do mimoevropských zemí. Výběrové řízení se týká studijních pobytů i praktických stáží se zahájením nejpozději v listopadu 2018. Minimální požadovaná délka pobytů i stáží je 30 dní (cesta na místo realizace a zpět není do délky započítána).

Od teď až do 2. 3. 2018 můžete odevzdávat přihlášky na zahraniční oddělení jednotlivých součástí, kde bude probíhat předvýběr uchazečů. Finální výběr bude následně proveden na rektorátní úrovni. Do 19. března vás budeme emailem informovat o výsledcích výběrového řízení.

 

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí

 

Specifikace mobility

Financování mobility bude plně zajištěno v rámci projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně

(reg. Číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953)

Délka trvání mobility – 6 měsíců

Předpokládaný termín zahájení mobility – nejpozději červen 2018

Výše úvazku – úvazek 1,0 na MENDELU s místem výkonu práce mimo území ČR

Návratová fáze – povinná doba v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník absolvující mobilitu mimo ČR setrvat v zaměstnaneckém poměru k instituci příjemce dotace s místem výkonu práce na území ČR. Cílem návratové fáze je přenos zkušeností ze zahraniční do ČR a diseminace výsledků mobility.

Termín odevzdání podkladů pro výběrové řízení (více viz bod 4) – 19. 1. 2018, do 14:00 hod., na adresu: martina.miskelova@mendelu.cz, případné dotazy, prosím, posílejte v kopii na e-mail zuzana.zidova@mendelu.cz

 

Obecné podmínky pro výběr výzkumných pracovníků

Výzkumným pracovníkem – juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka, přičemž Post-dok je výzkumný pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility.

Mobilitu výzkumného pracovníka lze přerušit. Pokud je předem plánováno přerušení mobility výzkumného pracovníka, je nutné přerušení zohlednit v předloženém harmonogramu. Přerušení mobility znamená přerušení realizace klíčové aktivity. Mobilitu je možné plánovaně přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců, tj. 180 dnů (1 měsíc = 30 dnů).

V rámci výběrového řízení bude vybrán pouze jeden výzkumný pracovník.

Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE

 

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na  praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.   

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12. - 16. února 2018  pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test  z angličtiny, na který se můžete přihlásit  a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 19. - 23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 Více informací najdete na:  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                         http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)


 V případě dotazů naváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)