Surikata

Zaměstnanci - vědecké zaměření a směry výzkumných aktivit

 


 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Akademický pracovník - docent
+420 545 135 223
BA05N4014 (E4.14)
tomas.cech@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřovány do oblastí: 1. prevence a intervence rizikového chování ; 2. vztahy na pracovišti, klima školy; 3. výchova ve volném čase; 4. sociální aspekty školního vzdělávání, odborná podpora žáků ve škole; 5. edukace dětí se specifickými potřebami.
Členství ve vědeckých společnostech: předseda České pedagogické společnosti (ČPdS), člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV); člen redakční rady vědeckých časopisů Pedagogická orientace, Social Pathology And Prevention a Czech-polish historical and pedagogical journal


Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Odborná asistentka, zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost
+420 545 135 201
BA05N4022 (E4.22)
lenka.danielova@mendelu.cz

 

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. vybraných radionuklidů ve složkách životního prostředí; 2. vybraných aspektů vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku; 3. vzdělávacích potřeb pedagogických a nepedagogických pracovníků středních odborných škol; 4. proměn kompetencí učitelů středních odborných škol.
Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR, o.s.).


 

Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 230
BA05N4008 (E4.08)
marie.horackova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřují do oblastí: 1. environmentálního vzdělávání; 2. rozvoj komunikačních dovedností u budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku; 3. školského managementu; 4. marketingu školy.
Realizované výzkumy a studie mají charakter kvantitativního i kvalitativního designu. Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS).


 

Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 233
BA05N4021 (E4.21)
dita.janderkova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. speciální pedagogiky; 2. pedagogické diagnostiky; 3. komunikačních dovedností (rétorika); 4. zvládání textu a práce s textem; 5. pedagogické psychologie.
Ve své vědecko-výzkumné práci se především zajímám o speciálně pedagogickou oblast a jedince se speciálními vzdělávacími potřebami; školskou praxi spojenou s touto oblastí. Dále se zaměřuji na rozvoj komunikačních dovedností u dětí i dospělých a na zvláštnosti vzdělávání u dospělých a seniorů – paměť, pozornost apod.
Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); Česká společnost Dyslexie.


 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová
Asistentka pro pedagogiku
+420 545 135 217
BA05N4008 (E4.08)
lenka.kamanova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. mezigeneračního učení; 2. age managementu; 3. sexuální výchovy; 4. výchovy v rodině.
Realizované výzkumy a studie mají charakter spíše kvalitativního či smíšeného designu. Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); členka redakce odborného časopisu Pedagogická orientace; místopředsedkyně odborného sdružení Age management; členka pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých při Asociaci institucí vzdělávání dospělých v České republice (AIVD ČR,


 

Mgr. Iva Korábová
Asistentka
+420 545 135 232
BA05N4023 (E4.23)
iva.korabova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. psychologické aspekty porodu; 2. poporodní adaptace matky a dítěte; 3. raného vývoje.
Bez členství v odborných společnostech. Jsem členkou výzkumného týmu raného vývoje v projektu „DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji“ při IVDMR FSS MU.


 

Mgr. Lenka Krajčíková
Akademická pracovnice - asistentka
+420 545 135 219
BA05N4023 (E4.23)
lenka.krajcikova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. sociální psychologie; 2.dějin psychologie; 3. obecné psychologie a výzkumu v oboru kognitivních stylů.
Bez členství v odborných společnostech. V současné době se pohybuji v oblasti kognitivní psychologie, konkrétně se zajímám o problematiku krátkodobé paměti. Částečně pracuji pro výzkumnou laboratoř LEVYNA jako výzkumný asistent.


 

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Ředitelka vysokoškolského ústavu
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
dana.linhartova@mendelu.cz

Dlouhodobě se výzkumně zaměřuje především na oblast vysokoškolské pedagogiky a s akcentem na rozvoj pedagogicko-psychologické kompetence akademických pracovníků a na problematiku obsahu pedagogické přípravy učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku středních škol. V jejím rámci se zabývá zejména koncipováním profilu absolventa, rozvojem pedagogicko-psychologické kompetence pedagogických pracovníků středních škol, jakož i jejich lektorských dovedností, které mohou uplatňovat v rámci systému dalšího vzdělávání.


 

Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D.
Odborná asistentka
+420 545 135 256
BA05N4008 (E4.08)
jitka.vidlakova@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. Učitelé střední školy; 2. Demokracie ve škole v teorii a praxi; 3. Hlas žáků a jejich participace na životě školy.
Realizované výzkumy a studie mají charakter kvalitativního či smíšeného designu.
Členství ve vědeckých společnostech: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV); Česká pedagogická společnost (ČPdS).


 

Mgr. Pavel Vyleťal
Asistent pro pedagogiku
+420 545 135 221
BA05N4014 (E4.14)
pavel.vyletal@mendelu.cz

Hlavní směry vědecko-výzkumných aktivit směřuji do oblasti: 1. celoživotního vzdělávání; 2. rizikového chování a jeho prevence; 3. školského managementu.
Ve své vědecko-výzkumné práci se zejména zaměřuji na celoživotní učení v podmínkách edukačního terénu; další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků; primární prevenci ve školství; reedukační a resocializační teorii a praxi; profesní a pro-organizační kompetence ve školském (respektive veřejném) terénu; hodnocení (kvality) edukační činnosti v organizacích, včetně středních a vysokých škol; na přenos nástrojů (metod a technik) z komerčně-podnikatelského prostředí do edukační reality.
Členství ve vědeckých společnostech: Česká pedagogická společnost (ČPdS); Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV); Česká asociace adiktologů (ČAA).