Surikata

Přehlídka bakalářských prací studentů 3. ročníků

 

STUDENTSKÝ INKUBÁTOR 2016

 

S cílem podpory tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a zapojení studentů akreditovaných studijních programů do řešení vědecko-výzkumné problematiky byla zřízena v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím rektora č.9/2009 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně) a rozhodnutím rektora č.9/2007 (Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně) Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU).

 

V prosinci 2016 se uskutečnil 8. ročník přehlídky bakalářských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční a kombinované formy studia.

Výsledky 8. ročníku přehlídky bakalářských prací

 


 

Termíny konání:

studenti UPVOV – prezenční forma         14. – 16. 12. 2017.

studenti UPVOV a UOP – kombinovaná forma  14. – 16. 12. 2017.

 

Každý student má za povinnost seznámit posluchače s tématem, cíly, metodami zpracování a teoretickou částí své bakalářské práce.

 

Hlavní cíle:

-          seznámit kolegy a akademické pracovníky vysokoškolského ústavu s vlastní vědecko-výzkumnou činností,

-          informovat o stavu přípravy své bakalářské práce,

-          vyzkoušet si prezentaci před publikem,

-          vést dialog na odborné téma,

-          zkvalitnit bakalářskou práci zapracováním případných připomínek.

 

Požadavky:

-          odevzdání abstraktu o minimální délce 10 řádků (písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5), který bude schválen příslušným vedoucím bakalářské práce,

-          vytvoření powerpointové prezentace,

-          vlastní prezentace před posluchači (max. 8 min),

-          diskuse nad tématem.

 

Upozornění:

-          účast na prezentaci je pro studenty všech ročníků a všech bakalářských studijních programů povinná,

-          za prezentaci bude udělen zápočet z předmětu: Seminář k bakalářské práci.

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA ABSTRAKTU

 

VZOR ABSTRAKTU

 

Název: Výskyt šikany a její prevence na středních školách

Autor příspěvku: Ing. Petra Nováková

Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jiří Lorenz, Ph.D.

 

V bakalářské práci bude zpracováno téma výskytu šikany a její prevence na středních odborných školách. Cílem teoretické části je definovat pojem šikana, klasifikovat druhy šikany, vývojové stupně šikanování, popsat rysy osobnosti agresora a oběti šikany, signály šikany ve školní třídě, možné projevy u obětí šikany a nastínit možnosti prevence a řešení šikany ze strany učitelů a školy. Metodami použitými pro zpracování teoretické části budou studium odborných literárních zdrojů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnávání a syntéza.

V praktické části práce je cílem zjistit, v jaké míře a v jakých formách se vyskytuje šikana v žákovských kolektivech na středních zdravotnických školách. Použita bude dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat bude dotazník navržený pro účely průzkumu. Respondenty budou studenti absolventských ročníků oboru vzdělání Zdravotnický asistent na dvou vybraných středních zdravotnických školách. Data z dotazníků budou zpracována za využití popisné statistiky.

 

 

Při zpracování abstraktu by si měl student položit následující otázky:

Co řeším? Jaké je téma, jaké jsou cíle?

Jakým způsobem to bude řešeno, jak byly naplněny cíle?

Jaké jsou výsledky?

Jaký je přínos pro praxi, hlavní výsledek, význam?