Surikata

Aktuální informace

 

 

Ředitelka vysokoškolského ústavu

a

Grantová rada vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

vyhlašují

v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, Rozhodnutím rektora č.9/2009 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně) a rozhodnutím rektora č. 9/2007 (Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně) aPravidly grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016

Interní grantovou soutěž vysokoškolského ústavu (IGS ICV)

Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a zapojení studentů akreditovaných studijních programů do řešení vědecko-výzkumné problematiky.

V souladu s Pravidly mohou podávat návrhy grantových projektů (grantové přihlášky) akademičtí pracovníci se studenty navazujícího magisterského studijního programu TZEI vysokoškolského ústavu pro rok 2016 v těchto okruzích a tématech:

Okruh I Magisterský projekt (MP)

  1. Analýza a vývoj realitního trhu v ČR s vazbou na tržní oceňování
  2. Tvorba a analýza mapových podkladů relevantních pro oceňování nemovitých věcí
  3. Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
  4. Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství (poradenství)
  5. Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
  6. Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích

Přihlášky je třeba zpracovat podle zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů pro rok 2016 (Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015). Grantové přihlášky musí být odevzdány jak v elektronické podobě, tak v písemném vyhotovení nejpozději do 13. listopadu 2015 do 12:00 hod.

Veškeré potřebné dokumenty jsou zveřejněny na stránce: http://www.icv.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/iga/iga_aktual

Informace poskytuje na vyžádání také GR ICV MENDELU.

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Zemědělská 5, 613 00 Brno, Tel: 545 135 201545 135 201, e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz

 

Statut

Statut Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, schválený Vědeckou radou vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 5. 9. 2012

naleznete zde:

Statut Interní grantové agentury ICV

Pravidla

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 naleznete zde:

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury

 

Formuláře

Přihlášky do vyhlášeného výběrového řízení IGA ICV MENDELU naleznete zde: 

Přihláška, formuláře A,B, C 2016