Aktuální informace

 

 

Ředitelka vysokoškolského ústavu

a

Grantová rada vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

vyhlašují

v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, Rozhodnutím rektora č.9/2009 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně) a rozhodnutím rektora č. 9/2007 (Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně) a Pravidly grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017

Interní grantovou soutěž vysokoškolského ústavu (IGS ICV)

Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a zapojení studentů akreditovaných studijních programů do řešení vědecko-výzkumné problematiky. V souladu s Pravidly mohou podávat návrhy grantových projektů (grantové přihlášky) akademičtí pracovníci se studenty navazujícího magisterského studijního programu TZEI vysokoškolského ústavu pro rok 2017 v těchto okruzích a tématech:

Okruh I Magisterský projekt (MP)

  1. Analýza a vývoj realitního trhu v ČR s vazbou na tržní oceňování
  2. Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství (poradenství)
  3. Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
  4. Tvorba a analýza mapových podkladů relevantních pro oceňování nemovitých věcí
  5. Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
  6. Využití příručních měřících přístrojů ve znalecké praxi – fyzikální experiment
  7. Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy

Grantová přihláška se podává v soutěžní lhůtě elektronicky v modulu OBD IGA (http://obd.mendelu.cz; přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do UIS MENDELU). Přihlášky je třeba zpracovat podle zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů pro rok 2017 (Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017). Soutěžní lhůta končí do 31. října do 12:00 hod.

Výsledky grantové soutěže budou vyhlášeny do 31. prosince 2016. Řešení projektů, kterým bude poskytnuta grantová podpora IGA ICV MENDELU, bude zahájeno dne 1. ledna 2017.

Informace poskytuje na vyžádání také GR ICV MENDELU.

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Zemědělská 5, 613 00 Brno, Tel: 545 135 201, e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz

 

Statut

 

Statut Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, schválený Vědeckou radou vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 5. 9. 2012

naleznete zde:

Statut Interní grantové agentury ICV

Pravidla

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 naleznete zde:

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury

 

Formuláře

Přihlášky do vyhlášeného výběrového řízení IGA ICV MENDELU naleznete zde: 

Přihláška, formuláře A,B, C 2017

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: