Prioritou vysokoškolského ústavu v předešlém i nastávající období zůstává zapojení studentů všech studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti vysokoškolského ústavu. Studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice (SvP) byli zapojeni do řešení 2. interního vědeckovýzkumného úkolu s názvem: „Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce“, s dobou realizace projektu 04/2011 – 12/2014.

S cílem podpory tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a zapojení studentů akreditovaných studijních programů do řešení vědecko-výzkumné problematiky byla zřízena v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím rektora č.9/2009 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně) a rozhodnutím rektora č.9/2007 (Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně) Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU).

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: