Učitelství odborných předmětů (UOP)

Pro koho je obor určen

Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je, v souladu se zněním §9 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících, zaměřena na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů středních škol zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Znamená to, že bakalářský studijní obor Učitelství odborných předmětů připravuje absolventy odborných magisterských studijních programů, především MENDELU, k výuce odborných předmětů na středních odborných školách. Jeho absolventi tímto studiem získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské učitelské profese.

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním získáte nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele odborných předmětů střední školy.
Tak Vám bude, jako absolventovi Vámi vybraného studijního oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření, rozšířena nabídka Vašeho uplatnění na trhu práce.

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství odborných předmětů v kombinované formě, mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny.

U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60%), a studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha - 40%) sestaven pořadník uchazečů. Přijímací řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství odborných předmětů se uskutečňuje pouze pro kombinovanou formu studia.

Povinností uchazeče o studium bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů, je současně s přihláškou doložit kopie dokladů o studijním průměru ze svého dosavadního vysokoškolského studia zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření (tzn. studijní průměr z celého bakalářského studia a za 1. semestr svého dosavadního magisterského studia). Uchazeč je povinen doložit ověřený doklad o dosaženém vzdělání, tj. diplom a přílohu (Diploma Supplement). Ověřené kopie dokladů je třeba ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.

Konkrétní termín přijímací zkoušky včetně jejího obsahu bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 3 týdny před dnem přijímací zkoušky.

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do 15. 4. 2020.

 Studijní plán

 

Studijní aktuality

Pedagogická praxe

Studijní opory

Studijní opory pro kombinovanou formu studia

Státní bakalářské zkoušky  

Bakalářské práce

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: