Učitelství odborných předmětů (UOP)

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Učitelství odborných předmětů je určen pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Umožňuje studentům získat pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů na středních školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů.

Uplatnění absolventů

Absolventi získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání a současně větší šance na trhu práce. Mohou pracovat nejen ve svém oboru, který vystudovali na vysoké škole před začátkem studia Učitelství odborných předmětů. Uplatní se rovněž jako učitelé odborných předmětů střední školy v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Forma studia

  • kombinovaná

Délka studia

  • 2 roky

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství odborných předmětů v kombinované formě, mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je písemná přijímací zkouška, test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením VÚ ICV MENDELU je pro uchazeče závazný.

U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů je podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60%), a studijního průměru dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha - 40%) sestaven pořadník uchazečů. 

 

Postup při podání přihlášky

Uchazeči nejprve vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku.
Následně je třeba přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat nebo osobně doručit na adresu studijního oddělení vysokoškolského ústavu.
Zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky.
Společně s přihláškou je třeba zaslat povinné přílohy, kterými jsou v případě bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů údaje o prospěchu za 1. - 5. semestr dosavadního vysokoškolského studia potvrzené studijním oddělením fakulty, nebo ověřená kopie diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement).

 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do 15. 4. 2020.

 Studijní plán

 

Studijní aktuality

Pedagogická praxe

Studijní opory

Studijní opory pro kombinovanou formu studia

Státní bakalářské zkoušky  

Bakalářské práce

 

 

 

 
Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: