Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

S T A N O V Y
Klubu Univerzity třetího věku
Mendelovy univerzity v Brně

I.
Úvodní ustanovení

1.1  Název organizace: Klub Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně /ve zkratce Klub/.
1.2. Klub je dobrovolné sdružení fyzických osob - posluchačů a absolventů U3V MENDELU v Brně.
1.3. Klub je přičleněn k vysokoškolskému ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně /ve zkratce ICV/.
1.4. Klub může spolupracovat s Kluby U3V jiných vysokých škol v České republice, případně i v zahraničí.

II.
Cíl Klubu U3V MENDELU

2.1. Cílem Klubu je úzká spolupráce s ICV, zejména v organizaci a průběhu U3V.
2.2. Ve spolupráci s ICV Klub iniciuje a připravuje programy doplňující výuku. Organizuje odborné, kulturní a vzdělávací akce pro posluchače a absolventy U3V za účelem zvýšení jejich vzdělanosti.
2.3. Program navrhovaných akcí po projednání s ICV oznamuje posluchačům v dostatečném časovém předstihu, zajišťuje přihlášky na tyto akce a případný výběr poplatků.
2.4. Výbor Klubu zajišťuje vedení kroniky se zápisy a fotografiemi z jednotlivých akcí pořádaných Klubem.

III.
Podmínky členství

3.1. Členem Klubu se může stát posluchač nebo absolvent U3V MENDELU. Členství je dobrovolné. Výbor Klubu vede evidenci členů Klubu.
3.2. Členství v Klubu je pro posluchače U3V MENDELU bezplatné.
3.3. Pro absolventy U3V MENDELU je stanoven členský poplatek ve výši 100,-Kč za semestr. Členský poplatek je splatný vždy do prvého dne měsíce, následujícího  po zahájení semestru, složenkou nebo převodem na účet ICV. Absolventovi, který je členem Klubu, zůstává karta pro přístup do budovy E a k počítači v internetové studovně U3V.
3.4. Členství v Klubu zaniká ukončením studia U3V, pokud se absolvent U3V nepřihlásí k pokračování ve členství.
3.5. Člen Klubu může ukončit své členství tak, že doručí výboru Klubu oznámení o ukončení členství. Členství zaniká dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámení o ukončení členství doručeno výboru. Člen je povinen vrátit kartu.

IV.
Práva a povinnosti člena Klubu U3V MENDELU


4.1. Členové Klubu mají právo:

  • účastnit se všech akcí pořádaných výborem Klubu

  • navrhovat členy výboru Klubu a být do výboru Klubu voleni

  • připomínkovat návrhy a program organizovaný výborem Klubu

  • osobně, písemně nebo prostřednictvím internetových stránek.


4.2. Členové Klubu mají povinnost:

  • dodržovat stanovy a řídit se jimi

  • aktivně se zúčastnit činnosti a akcí Klubu

  • platit členské poplatky ve stanoveném termínu (týká se pouze členů Klubu, kteří jsou absolventy U3V MENDELU)

  • přispívat k dobrému jménu Klubu.

V.
Orgány Klubu U3V MENDELU


5.1. Výkonným orgánem Klubu je výbor Klubu.
5.2. Výbor Klubu je volen na shromáždění členů Klubu tak, aby v něm dle možnosti byly
zastoupeny všechny ročníky U3V MENDELU. Funkční období je tříleté.
5.3. Výbor Klubu řídí a realizuje činnost Klubu v souladu se stanovami.
5.4. Výbor Klubu volí na prvé schůzi ze svých členů předsedu. Eviduje členskou základnu.
5.5. Jednání výboru Klubu řídí jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda.
5.6. Výbor Klubu rozhoduje hlasováním a přijímá rozhodnutí většinou hlasů.
5.7. Členství ve výboru Klubu zaniká ukončením studia U3V MENDELU nebo písemnou
odhláškou, předanou předsedovi výboru Klubu.
5.8. Výbor Klubu zajišťuje informovanost o svých akcích v jednotlivých ročnících.
Ing. Pavel Máchal, CSc.

ředitel vysokoškolského ústavu