Technické znalectví a pojišťovnictví

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Technické znalectví a pojišťovnictví nachází uplatnění jako odborníci pro výkon technických a analytických činností, pracovníci v oblasti posuzování technického stavu a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho pojištění. Dále mohou absolventi působit na pozicích odhadců, expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti v oblasti státní správy a samosprávy. 

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě, mohou být přijati uchazeči, s úplným středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou.

U bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě, je podle výsledků středoškolského studia (studijního průměru za dosažené studium na střední škole) sestaven pořadník uchazečů. V případě zařazení písemné přijímací zkoušky bude sestaven pořadník podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60 %) a studijního průměru (váha 40 %). O případném absolvování Testu studijních předpokladů (matematika, fyzika, základy ekonomiky), připraveném vysokoškolským ústavem, budou uchazeči informování písemně nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek.

Povinností uchazeče o studium bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, je současně s přihláškou předložit ověřený doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitou a jeho kopii ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU. Dále je nutné do přihlášky doplnit známky získané v předchozím studiu na SŠ.

  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium, nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium).
  • Uchazeči, kteří nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia.

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví v akademickém roce 2019/2020

Přihlášky ke studiu v 2. kole přijímacího řízení budou přijímány do 31. července 2019. (Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno pouze pro kombinovanou formu studia.)

 

Podat přihlášku

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

 

Studijní plán - Nový

Studijní plán - předchozí

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZP

  • Charakteristika oboru a profesí, profil absolventa
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - prezenční forma studia
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - kombinovaná forma studia

Fomuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: