Surikata

Obor Technické znalectví a pojišťovnictví

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.

Oblast uplatnění absolventů

Aktuální požadavky trhu práce vyžadují ekonomicko-technicky vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon technických a analytických činností, pracovníky v oblasti posuzování technického stavu a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho pojištění. Další možnosti profesního zařazení spočívají na pozicích odhadců, expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti v oblasti státní správy a samosprávy, eventuelně v resortu středního a vysokého školství při výuce technických a ekonomických disciplín a četná další uplatnění.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním oboru Technické znalectví a pojišťovnictví je ukončené středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou. Nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek bude uchazeč informován o případném absolvování Testu studijních předpokladů organizovaném vysokoškolským ústavem, který může být dalším podkladem pro rozhodnutí ředitelky VÚ ICV MENDELU o přijetí uchazeče do daného studijního oboru.

U bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě, je podle výsledků středoškolského studia uchazečů (studijního průměru za dosažené studium na střední škole) sestaven pořadník uchazečů. V případě zařazení písemné přijímací zkoušky bude sestaven pořadník podle výsledků přijímací zkoušky (váha 60 %) a studijního průměru (váha 40 %). Na základě výsledků přijímacího řízení rozhodne rektor o přijetí ke studiu v příslušném studijním oboru bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnitcví.

Povinností uchazeče o studium bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, je současně s přihláškou předložit ověřený doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitou a jeho kopii ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU. Dále je nutné do přihlášky doplnit známky získané v předchozím studiu na SŠ.

- Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky.
- Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium, nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium).
- Uchazeči, kteří nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí.
- Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia.

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2017/2018

 

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici zde. Uchazeči je podávají elektronicky, vytisknou je, podepíší a doručí na studijní oddělení ICV buď osobně nebo na adresu ICV (viz Kontakt) v prvním kole do 15. dubna 2017, případně ve druhém kole do 31. července 2017.

Informace k Testu studijních předpokladů

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek bude uchazeč informován o případném absolvování Testu studijních předpokladů (TSP) organizovaném vysokoškolským ústavem, který je plánován v průběhu května 2017. Výsledek TSP může být dalším podkladem pro rozhodnutí ředitelky VÚ ICV MENDELU o přijetí uchazeče do daného studijního oboru. Při konání TSP bude každý uchazeč o studium informován o přesném termínu. Délka trvání TSP je 60 minut.

 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

 

Studijní plán - Nový

Studijní plán - předchozí

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZP

  • Charakteristika oboru a profesí, profil absolventa
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - prezenční forma studia
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - kombinovaná forma studia

Fomuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky