Obor Technické znalectví a pojišťovnictví

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.

Oblast uplatnění absolventů

Aktuální požadavky trhu práce vyžadují ekonomicko-technicky vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon technických a analytických činností, pracovníky v oblasti posuzování technického stavu a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho pojištění. Další možnosti profesního zařazení spočívají na pozicích odhadců, expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti v oblasti státní správy a samosprávy. 

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijnímu oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě, mohou být přijati uchazeči, s úplným středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou.

U bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví v prezenční a kombinované formě, je podle výsledků středoškolského studia (studijního průměru za dosažené studium na střední škole) sestaven pořadník uchazečů. V případě zařazení písemné přijímací zkoušky bude sestaven pořadník podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60 %) a studijního průměru (váha 40 %).

Povinností uchazeče o studium bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, je současně s přihláškou předložit ověřený doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitou a jeho kopii ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU. Dále je nutné do přihlášky doplnit známky získané v předchozím studiu na SŠ.

  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium, nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium).
  • Uchazeči, kteří nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia.

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020

 Přihlášky ke studiu jsou k dispozici zde. Uchazeči je podávají elektronicky, vytisknou je, podepíší a doručí na Studijní oddělení ICV buď osobně nebo na adresu ICV (viz Kontakt) do 15. dubna 2019. 

Harmonogram přijímacího řízení:

Nejpozději do 15 dnů od uzavření přijímání přihlášek bude uchazeč informován o případném absolvování písemné přijímací zkoušky, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test zaměřený na osvojené znalosti z oblasti základních disciplín (matematika, fyzika, základy ekonomiky). Konkrétní termín přijímací zkoušky včetně jejího obsahu bude každému uchazeči písemně sdělen.

Termín konání přijímacích zkoušek stanovený uchazeči vedením VÚ ICV MENDELU je závazný. 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

 

Studijní plán - Nový

Studijní plán - předchozí

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZP

  • Charakteristika oboru a profesí, profil absolventa
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - prezenční forma studia
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - kombinovaná forma studia

Fomuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: