Navazující magisterské studium

Technické znalectví a expertní inženýrství

Pro koho je obor určen

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na bakalářské studium Technické znalectví a pojišťovnictví, který organizuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Je ale určen také pro absolventy bakalářského studia jiných technických a technicko-ekonomických programů a oborů, jako např. Aplikovaná technika, Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a další.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou zastávat pozice jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v oblasti posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení.

Na trhu práce v České republice, i v zemích Evropské unie, sílí společenská poptávka po bakalářsky a následně i magistersky vzdělaných specializovaných odborníků pro výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit. 

Forma studia

  • kombinovaná

Délka studia

  • 2 roky

Přijímací řízení

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Technické znalectví a expertní inženýrství, mohou být přijati uchazeči s vykonanou závěrečnou zkouškou na úrovni bakalářského případně magisterského studia shodného nebo příbuzného oboru. 

Součástí přijímacího řízení ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství je povinná písemná přijímací zkouška, zaměřená na osvojené znalosti z oblasti základních disciplín - technického znalectví, pojišťovnictví a projektového řízení. Písemná zkouška bude v podobě testových otázek s volbou jedné správné odpovědi (a,b,c,d). Na základě výsledků přijímací zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením VÚ ICV MENDELU je pro uchazeče závazný.

Okruhy přijímací zkoušky k jednotlivým předmětům:

 

Postup při podání přihlášky

Uchazeči nejprve vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku.
Následně je třeba přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat na adresu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00  Brno nebo osobně doručit na studijní oddělení vysokoškolského ústavu.
Zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky.
Společně s přihláškou je třeba zaslat povinnou přílohu, kterou je v případě navazujícího magisterského studia Technické znalectví a expertní inženýrství úředně ověřená kopie bakalářského nebo magisterského diplomu a jeho přílohu (Diploma Supplement). Pokud jím uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, doloží Výkaz o studiu za 1. - 5. semestr potvrzený studijním oddělením fakulty, na které studuje. Úředně ověřené kopie dokladů je třeba dodat na studijní oddělení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU nejpozději v den zápisu.

 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do 15. 4. 2020.

Podat přihlášku

Studijní plán

Nový (od ZS 16/17)

Starý

 

Navazující studijní program je dvouletý (čtyři semestry). Studium probíhá v kombinované formě (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 980 hodin výuky, 15 zkoušek a 120 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZEI

Formuláře pro studenty

Státní závěrečné zkoušky

 

Státní závěrečná zkouška bude složena z následujících částí: 

  • Obhajoba diplomové práce
  • Ústní zkouška zahrnující předměty:
    • Technické znalectví;
    • Expertní inženýrství; 
    • Projektové řízení.
Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: