Navazující magisterské studium

Technické znalectví a expertní inženýrství

Pro koho je obor určen

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na bakalářské studium Technické znalectví a pojišťovnictví, který organizuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále je určen pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou zastávat pozice jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v oblasti posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení.

Na trhu práce v České republice, i v zemích Evropské unie, sílí společenská poptávka po bakalářsky a následně i magistersky vzdělaných specializovaných odborníků pro výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit. 

Přijímací řízení

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Technické znalectví a expertní inženýrství, mohou být přijati uchazeči s vykonanou závěrečnou zkouškou na úrovni bakalářského případně magisterského studia shodného nebo příbuzného oboru. Přijímací řízení ke studiu se uskutečňuje pro navazující magisterský studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství pro akademický rok 2019/2020 pouze v kombinované formě.

Povinností uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství, je současně s přihláškou doložit ověřený doklad o dosaženém vzdělání, tj. diplom a jeho přílohu (Diploma Supplement).
Uchazeči, kteří nemají ukončené vysokoškolské studium v bakalářském stupni, doloží výkaz o studiu za 1. - 5. semestr potvrzený studijním oddělením. Ověřené kopie dokladů je třeba ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.

Podmínky pro prijetí ke studiu v navazujícím magisterském studiju Technické znalectví a expertní inženýrství v akademickém roce 2019/2020

Součástí přijímacího řízení ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství je písemná přijímací zkouška, zaměřená na osvojené znalosti z oblasti základních disciplín.

Písemná přijímací zkouška se skládá z povinných předmětů SZZ studijního oboru TZP:

 • Technické znalectví
 • Pojišťovnictví
 • Projektové řízení

Okruhy přijímací zkoušky k jednotlivým předmětům:

Rozsah písemné zkoušky:

Písemná zkouška bude v podobě testových otázek s volbou jedné správné odpovědi (a,b,c,d).

VZOR testových otázek

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do 15. 4. 2020.

Podat přihlášku

Harmonogram přijímacího řízení:

Termín písemné přijímací zkoušky je plánován v průběhu května 2019.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

Studijní plán

Nový (od ZS 16/17)

Starý

 

Navazující studijní program je dvouletý (čtyři semestry). Studium probíhá v kombinované formě (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 980 hodin výuky, 15 zkoušek a 120 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZEI

Formuláře pro studenty

Státní závěrečné zkoušky

 

Státní závěrečná zkouška bude složena z následujících částí: 

 • Obhajoba diplomové práce
 • Ústní zkouška zahrnující předměty:
  • Technické znalectví;
  • Expertní inženýrství; 
  • Projektové řízení.
Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: