Navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství

Pro koho je obor určen

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje prostupnost a pokračování v  magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika.

Oblast uplatnění absolventů

Trh práce požaduje ekonomicko-technicky graduované odborníky pro výkon expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení. Na trhu práce v České republice, i v zemích Evropské unie, se vyvíjí a sílí společenská poptávka na úrovni bakalářského a následně i magisterského studia vysokoškolsky vzdělaných specializovaných odborníků pro tyto výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit v těchto specifických kompetencích. 

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství je přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru. Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test zaměřený na osvojené znalosti z oblasti základních disciplín (Technické znalectví, Pojišťovnictví a Projektové řízení)

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijnímu oboru Technické znalectví a expertní inženýrství, mohou být přijati uchazeči, s vykonanou závěrečnou zkouškou na úrovni bakalářského případně magisterského studia shodného nebo příbuzného oboru. Přijímací řízení ke studiu se uskutečňuje pro navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství, jeho studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství pro akademický rok 2018 / 2019 pouze v kombinované formě.

Povinností uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství, je současně s přihláškou doložit ověřený doklad o dosaženém vzdělání, tj. diplom a jeho přílohu (Diploma Supplement).
- Uchazeči, kteří nemají ukončené vysokoškolské studium v bakalářském stupni, doloží výkaz o studiu za 1. - 5. semestr potvrzený studijním oddělením. Ověřené kopie dokladů je třeba ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.

Podmínky pro prijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní inženýrství
na vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020

Písemná přijímací zkouška se skládá z povinných předmětů SZZ studijního programu a oboru TZP:
-    Technické znalectví
-    Pojišťovnictví
-    Projektové řízení

Okruhy přijímací zkoušky k jednotlivým předmětům je možné dohledat níže:

- okruh otázek předmětu Technické znalectví

- okruh otázek předmětu Pojišťovnictví

- okruh otázek předmětu Projektové řízení

Rozsah písemné zkoušky:

Písemná zkouška bude v podobě testových otázek s volbou jedné správné odpovědi (a,b,c,d).

VZOR testových otázek

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici zde. Uchazeči je podávají elektronicky, vytisknou je, podepíší a doručí na studijní oddělení ICV buď osobně nebo na adresu ICV (viz Kontakt) v prvním kole do 15. dubna 2019.

Harmonogram přijímacího řízení:

Termín písemné přijímací zkoušky je plánován v průběhu května 2019.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

Studijní plán

Nový (od ZS 16/17)

Starý

 

Navazující studijní program je dvouletý (čtyři semestry). Studium probíhá v kombinované formě (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 980 hodin výuky, 15 zkoušek a 120 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Studijní opory

Informace pro studenty TZEI

Formuláře pro studenty

Státní závěrečné zkoušky

 

Státní závěrečná zkouška bude složena z následujících částí: 

  • Obhajoba diplomové práce
  • Ústní zkouška zahrnující předměty:
    • Technické znalectví;
    • Expertní inženýrství; 
    • Projektové řízení.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: