Pokyny pro pedagogickou praxi studentů (UPVOV)

1. Cíl a prostředky pedagogické praxe

Cílem pedagogické praxe studenta je poznat výchovnou a vzdělávací činnost školy
ve výuce i mimo ni. Zejména se naučit připravovat, vést a vyhodnocovat vlastní výchovně vzdělávací práci nebo si tuto schopnost ze své dosavadní práce učitele rozšířit a prohloubit
v podmínkách cvičné školy.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle jsou především NÁSLECHY studenta ve vyučovacích jednotkách u cvičného učitele a vyučovací VÝSTUPY studenta ve vyučovacích jednotkách s následnými ROZBORY cvičného učitele, zástupce ředitele školy, ředitele školy aj.

2. Zahájení a průběh pedagogické praxe

Student smí praxi zahájit až po ukončení všech zapsaných předmětů za celou dobu stu­dia.

Pedagogická praxe je oficiálně zahájena přijetím studenta ředitelem školy nebo jím po­věřenou osobou na základě splnění vstupních požadavků školy.

Praxe trvá deset souvislých pracovních dnů. Termín a místo konání pedagogické praxe určuje Institut celoživotního vzdělávání (dále ICV) Mendelovy univerzity v Brně po domluvě s ředitelstvím cvičné školy.

Praxi organizuje ICV Mendelovy univerzity v Brně, který na návrh odborného garanta učitelského vzdělávání ustanovuje vedoucího pedagogické praxe. Mezi jeho povinnosti patří mimo jiné:

Před nástupem studenta na pedagogickou praxi je vhodné včas připravit zaměstnance
a žáky školy na tuto skutečnost a zajistit podmínky pro její žádoucí průběh (především určit cvičného učitele). V návaznosti na to je účelné osobně řídit pedagogickou praxi studenta nebo tímto pověřit některého z pedagogických pracovníků školy. To znamená zejména:

Cvičný učitel má v rámci pedagogické praxe klíčovou pozici. K jeho povinnostem proto patří mimo jiné:

Na pedagogické praxi má student tyto základní povinnosti:

3. Ukončení pedagogické praxe studenta

Splní-li student všechny úkoly pedagogické praxe a jeho chování není na pedagogické praxi v rozporu s právními předpisy a interními normami cvičné školy, je mu komisí, jejímiž členy jsou vedoucí pedagogické praxe, ředitel cvičné školy nebo jím pověřená osoba a cviční učitelé, udělen ZÁPOČET o vykonání pedagogické praxe.

Zpravidla poslední vyučovací výstup v praktickém vyučování je komisionálně klasifikován. Cílem zá­věrečného výstupu je, aby student prokázal pedagogické, didaktické a psychologické kompe­tence a prakticky uplatnil ve vyučovacím procesu didaktické principy. Na něj se student připraví zcela samostatně, bez pomoci cvičného učitele. KLASIFIKACE je usku­tečněna po jeho rozboru, kterého se stejně jako výstupu zúčastní komise ve složení: vedoucí pedagogické praxe, ředitel cvičné školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy a cvičný učitel.

Klasifikace je možná klasifikačními stupni "výborně", "velmi dobře plus", "velmi dobře", "dobře plus", "dobře" nebo "nevyhověl(a)". V případě posledně uvedeného klasifi­kačního stupně je nutno vyučovací výstup opakovat v termínu, který určí vedoucí pedagogické praxe po dohodě s ředitelstvím cvičné školy. Opravný výstup lze vykonat pouze dvakrát.

Komisí klasifikovaný výstup studenta na pedagogické praxi je považován za součást jeho závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti.

Pedagogická praxe studenta je ukončena rozhodnutím ředitele cvičné školy nebo jím pověřené osoby zpravidla po jejich závěrečné rozpravě.

Přílohy

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: