Stránky jsou ve výstavbě. Kontakty jsou aktuální. Děkujeme za pochopení.

 

Studenti se specifickými potřebami

Nabízíme poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně.

S námi můžete rozvíjet svůj potenciál a dovednosti a stát se třeba odborníky v aplikované genetice, experty na regionální rozvoj nebo sbírat ocenění v soutěžích nábytkového designu.

Nebojte se ukázat, co ve vás je! O překážky ve studiu způsobené specifickými potřebami se postaráme my.

 

Řídíme se směrnicí rektora č. 10/2019 upravující postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby jsou zdarma a zohledňují ochranu osobních údajů.


Kdo je uchazeč/student se specifickými potřebami?

Jako uchazeči a studenti se specifickými potřebami (dále jen "SP") jsou považovány osoby:

 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s pohybovým postižením,
 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti související se studiem konréktního oboru/programu.


Uchazeči a studenti se specifickými potřebami mají možnost využít poradesntví nebo podpůrné služby, které pomohou odstranit třecí plochy způsobené povahou specifické potřeby a studijními požadavky konkrétního oboru.

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu.

 

Poradenství

Rádi zprostředkujeme informace a poradíme v oblastech týkajících se studia na MENDELU. Věnovat se vám může poradenský pracovník, kouč a kariérní poradce, psycholog.

Témata, ve kterých můžeme být nápomocni:

 • vhodný výběr studijního oboru
 • průběh přijímacího řízení a studijní nároky
 • bezbariérovost prostor univerzity
 • možnosti ubytovacích a stravovacích zařízení
 • dostupné podpůrné služby na univerzitě i mimo ni na území Brna

Daná témata řešíme v souvislosti se specifickou potřebou studenta. Spolupracujeme při tom se studijními referentkami, proděkany pro studium a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

 

Podpůrné služby

Pro uchazeče:

 • zhodnocení dopadu secifické potřeby na přijímací řízení
 • diagnostika SPU - zdarma pro uchazeče MENDELU, zpoplatněná pro ostatní
 • úpravu podmínek přijímacího řízení - tzn. modifikaci přijímacího řízení

      Zpravidla se jedná o navýšení času na konání přijímací zkoušky, zajištění bezbariérových prostor, zvětšení nebo vizuální úpravu zadání, asistenční a průvodcovské služby apod.

K nastavení modifikace dochází pouze v případě, že je přijmací řízení konáno přímo na některé fakultě/ústavu MENDELU. Pokud za přijímací zkoušku zodpovídá externí subjekt, například společnost SCIO, vyjednávají podmínky úpravy oni. Více naleznete na webu společnosti v odkaze Uchazeči se specifickými nároky.

Pro studenty:

 • zhodnocení dopadu specifické potřeby na studium
 • diagnostika SPU
 • úprava podmínek studia - tzv. modifikace studia

      Zpravidla se jedná o navýšení času u zkoušek, zpřístupnění studijních materiálů, zajištění bezbariérových prostor, zapůjčení pomůcek a technologií, asistenční služby, přepisovatelský a tlumočnický servis, individuální  doplňková výuka, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu aj. Modifikace studia vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity.

 • dopňková výuka anglického jazyka
 • psychologická diagnostika
 • lekce rozvoje učebních strategií
 • EEG biofeedback - trénink koncentrace a pozornosti

Jak služby využít?

 


Kontatní osoba

Mgr. Blanka Piorecká   Mgr. Blanka Piorecká

   koordinátorka služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami

   email: blanka.piorecka@mendelu.cz

   telefon: 545 132 079

   pracovna: budova E, 1. patro vlevo

 


Poradenské a profesní centrum MENDELU má k dispozici také síť spolupracujících fakultních koordinátorů.

Tito koordinátoři zpravidla informují o modifikaci studia vyučující a všechny pracovníky univerzity, kteří se podílejí na výuce studentů se SP na dané fakultě/ústavu.

Dále spolupracují s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu, pokud je studentovi se SP naším pracovištěm navržen.

Fakultní koordinátoři jsou rovněž kontaktními pracovníky pro studenty se SP v rámci jejich fakulty/ústavu v případě, že studenti potřebují řešit studijní záležitosti.

 

Kontakty na fakultní koordinátory

Agronomická fakulta

Ing. Simona Viktorinová

 +420 545 133 008

simona.viktorinova@mendelu.cz 

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

proděkanka pro studium

 +420 545 133 191

 alzbeta.jarosova@mendelu.cz

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Lenka Šmidrová

+420 545 136 112

lenka.smidrova@mendelu.cz

 

Lesnická a dřevařská fakulta

Bc. Hana Čerteková

+420 545 134 006

lenka.smidrova@mendelu.cz

 

Provozně ekonomická fakulta

Ing. Petra Křupalová

+420 545 132 727

petra.krupalova@mendelu.cz

 

Zahradnická fakulta

Renata Svobodová

+420 519 367 225

+420 545 136 006

renata.svobodova@mendelu.cz

 

Institut celoživotního vzdělávání

Bc. Iva Urbánková

+420 545 135 208

iva.urbankova@mendelu.cz

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: