Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

14. 2. 2018 -

Studium v rozsahu 3 semestrů pro učitele - metodiky informačních a komunikačních technologií.

Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT


Úvodní informace

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů -- studium k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Komu je studium určeno

  • Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
  • Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.
  • Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Cíl studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.


Obsah studia – učební program


Průběh studia a závěrečná zkouška

Výuka probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně.

V  průběhu studijního  období účastníci studia navštěvují přímou výuku, zpracovávají praktické úlohy, seminární práce, účastní se on-line aktivit dle charakteru jednotlivých předmětů.

Na konci každého semestru koná frekventant semestrální soubornou zkoušku, tato zkouška probíhá formou testu. Za celou dobu studia student vykoná dvě souborné zkoušky.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný problém. Závěrečná práce je obhajována před odbornou komisí.


Rozsah a organizace studia

Kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 110 hodin přímé výuky, 46 hodin je věnováno konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce a 5 hodin je určeno na zkoušky. Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí. Studium je rozloženo do 3 semestrů.


Termín konání

Termín nového běhu bude stanoven v případě dostatečného zájmu. 

Termíny výuky v 3. semestru aktuálně běžícího běhu.

1. prezenční setkání 2. 3. 2019
2. prezenční setkání 23. 3. 2019
3. prezenční setkání 27. 4. 2019
4. prezenční setkání 18. 5. 2019

 

Výuka bude probíhat vždy v sobotu, v 1. semestru max. 7 soustředění, ve 2. semestru  6 soustředění a ve 3. semestru max. 4.
Pozn. Jedná se o maximální počet dnů výuky a v případě např. výběru některých volitelných předmětů může být počet dnů snížen.

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Cena studia

15 000 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (před zahájením 1. a 2. semestru).


Materiální a technické zabezpečení

  • Přístup do výukového systému Moodle s materiály k výuce a samostudiu (přístupové údaje obdrží účastníci kurzu při zahájení studia).
  • Úložiště materiálů slouží k uchování a zveřejňování kvalitních seminárních prací účastníků studia. Úložiště je dostupné na serveru MENDELU.

Výstup studia

Na základě úspěšné obhajoby závěrečné práce obdrží student osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT.


Odborní garanti

Ing. Ludmila Brestičová
asistentka Ústav informatiky PEF MENDELU, středoškolská profesorka na gymnáziu v zastávce u Brna, mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 8leté odborné vedení studia ICT koordinace
e-mail: ludmila.bresticova@mendelu.cz

 

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
docent, Ústav informatiky PEF MENDELU, 8 let se věnuje studiu ICT koordinace.
e-mail: jiri.rybicka@mendelu.cz

Organizační zajištění

Ing. Kamil Nechuta - technická část
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 216
e-mail: kamil.nechuta@mendelu.cz

 

Ing. Magdalena Hábová - organizace, administrativa

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

e-mail: magdalena.habova@mendelu.cz 


 

Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: