Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

6. 12. 2017 -

Studium v rozsahu 3 semestrů pro učitele - metodiky informačních a komunikačních technologií. Od února 2018!

Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT


Úvodní informace

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů -- studium k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Komu je studium určeno

  • Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
  • Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.
  • Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Cíl studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.


Obsah studia – učební program


Průběh studia a závěrečná zkouška

Výuka probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně.

V  průběhu studijního  období účastníci studia navštěvují přímou výuku, zpracovávají praktické úlohy, seminární práce, účastní se on-line aktivit dle charakteru jednotlivých předmětů.

Na konci každého semestru koná frekventant semestrální soubornou zkoušku, tato zkouška probíhá formou testu. Za celou dobu studia student vykoná dvě souborné zkoušky.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný problém. Závěrečná práce je obhajována před odbornou komisí.


Rozsah a organizace studia

Kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 110 hodin přímé výuky, 46 hodin je věnováno konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce a 5 hodin je určeno na zkoušky. Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí. Studium je rozloženo do 3 semestrů.


Termín konání

Zahájení kurzu: 17. 2. 2018

Termíny jednotlivých prezenčních setkání v 1. semestru

   
   
   
   
   
   
   
1. prezenční setkání 17.2.2018
2. prezenční setkání   3.3.2018
3. prezenční setkání 17.3.2018
4. prezenční setkání 14.4.2018
5. prezenční setkání 28.4.2018
6. prezenční setkání 12.5.2018
7. prezenční setkání   9.6.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka bude probíhat vždy v sobotu, v 1. semestru max. 7 soustředění, ve 2. semestru  6 soustředění a ve 3. semestru max. 4.
Pozn. Jedná se o maximální počet dnů výuky a v případě např. výběru některých volitelných předmětů může být počet dnů snížen.


Cena studia

15 000 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (před zahájením 1. a 2. semestru).


Materiální a technické zabezpečení

  • Přístup do výukového systému Moodle s materiály k výuce a samostudiu (přístupové údaje obdrží účastníci kurzu při zahájení studia).
  • Úložiště materiálů slouží k uchování a zveřejňování kvalitních seminárních prací účastníků studia. Úložiště je dostupné na serveru MENDELU.

Výstup studia

 Na základě úspěšné obhajoby závěrečné práce obdrží student osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT.


Odborní garanti

 Ing. Ludmila Brestičová
asistentka Ústav informatiky PEF MENDELU, středoškolská profesorka na gymnáziu v zastávce u Brna, mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 8leté odborné vedení studia ICT koordinace
e-mail: ludmila.brasticova@mendelu.cz

 

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
docent, Ústav informatiky PEF MENDELU, 8 let se věnuje studiu ICT koordinace.
e-mail: jiri.rybicka@mendelu.cz

Organizační zajištění

Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 216
e-mail: kamil.nechuta@mendelu.cz

 

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 203

e-mail: magdalena.habova@mendelu.cz 


Přihlašovací formulář

Uzávěrka přihlášek je 31.1.2018.

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam