Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Krizový manažer – rekvalifikační kurz

28. 12. 2014 -

Krizový manažer - rekvalifikační kurz

Kurz již není zařazen v aktuální nabídce, nové termíny nevypisujeme.


Kurz je akreditován na základě § 108 zákona č.435/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 176/2009  jako rekvalifikační kurz.

Stáhnout informační leták ZDE


Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelené vědomosti z oblasti krizového managementu. Kurz je rozdělen do pěti dílčích částí, které na sebe vzájemně navazují. Úvodní část přibližuje problematiku řízení podniku ve vazbě na risk management s důrazem na riziko jako zdroje podnikové krize. Druhá část je zaměřena identifikaci příčin krize a krizové řízení. Ve třetí části se studenti seznámí s problematikou finančního řízení podniku. Čtvrtá část je zaměřena na oblast krizové komunikace a time managementu. Pátá závěrečná část přibližuje problematiku krizového řízení z právního hlediska. Kurz je ukončen testem a obhajobou závěrečného projektu, jehož cílem je aplikovat získané znalosti v praxi.


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo se chce získat přehledné informace o oblasti krizového řízení. Je určen jak pro řadové zaměstnance tak pro vedoucí malých a středních firem, pro které by mohlo být toto téma aktuální. Dále pro zaměstnance soukromých i státních společností či neziskový sektor. V neposlední řadě je též nabízen uchazečům v evidenci úřadu práce jako možnost získání ojedinělé rekvalifikace.

Jedinou podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání.


Informace o lektorech

Výuku zajišťují erudovaní lektoři Mendelovy univerzity v Brně.


Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky řízení

2. Riziko a risk management

3. Proces managementu rizika

4. Opatření proti riziku

5. Systém řízení rizik v podniku

6. Podniková kultura jako nástroj Risk managementu

7. Krize v podniku

8. Vnitřní a vnější příčiny podnikových krizí

9. Řízení podnikové krize

10. Růst podniku jako zdroj krize

11. Strategie v krizovém managementu

12. Ekonomické a finanční aspekty předkrizových a krizových stavů MSP

13. Komunikace, krizová komunikace

14. Time management

15. Pohledávky

16. Přeměny obchodních společností

17. Likvidace společnosti

18. Insolvence 

19. Ochrana postavení účastníků pracovně-právních vztahů 

20. Zpracování závěrečného projektu

 


Rozsah kurzu

 125 hodin v rámci jednoho semestru studia. 


Výstup kurzu a jeho zakončení

Kromě odborných teoretických a praktických znalostí, které se účastníci kurzu odnesou, každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s časovou dotací 125 hodin s celostátní platností. Za úspěšné absolvování kurzu se považuje splnění následujících podmínek:

  • absolvování alespoň 70 % přímé výuky kurzu
  • složení písemného testu s úspěšností alespoň 70 %
  • vypracování a obhajoba závěrečného projektu před komisí

Zakončení kurzu -- podrobněji:

1. Písemný test (časová náročnost testu -- max. 1 hodina )

· Test bude rozdělen do pěti základních částí. První část bude zaměřena na ověření znalostí z oblasti risk managementu. Druhá část otestuje znalosti z oblasti krizového managementu. Třetí část bude zaměřena na ověření znalostí z ekonomiky podniku jako preventivního nástroje předcházení krize i aktivního nástroje krizového řízení. Čtvrtá část otestuje znalosti z problematiky krizové komunikace a time managementu. Poslední pátá část ověří znalosti z právních souvislostí spojených s řízením pohledávek a insolvencí podniku.

2. Vypracování projektu (časová náročnost - Prezentace 15 minut na studenta + 10 min diskuse , tj. nejdéle 30 min.)

  • Student zpracovává projekt samostatně na vybraný podnik z libovolného odvětví národního hospodářství. Rozsah práce je 15 str. A4 (bez úvodní strany a obsahu), řádkování 1,5, velikost písma 12. Požadovaná struktura je následující -- úvod (popis podniku a charakteristika odvětví, ve kterém působí); cíl (specifikace hlavního cíle s rozpracováním do jednotlivých dílčích cílů); metodika (bude obsahovat popis jednotlivých kroků řešení a charakteristiku metod, které budete používat, aby jste dosáhli stanoveného cíle); vlastní práce; shrnutí a závěr; literatura (úprava dle platné normy). Jelikož práce nemá žádnou literární rešerši, tak základní pojmy, které budete používat definujte pod čarou a uvedete zdroj, ze kterého jste čerpali, např. riziko chápu jako.....
  • Zadání závěrečného projektu má mít dvě varianty, student si individuálně zvolí jednu z nich.

o Krizový management ve vybraném podniku

První varianta zpracování projektu je zaměřena na analýzu současného stavu podniku s cílem identifikovat krizi a hledat její skutečné příčiny a navrhnout způsoby řešení krize.

o Mapa rizik vybraného podniku s návrhem protirizikových strategií

Druhá varianta zpracování projektu je zaměřena na proaktivní přecházení vzniku krize. Úkolem studenta bude zpracovat mapu rizik, která působí na vybraný podnikatelský subjekt. Z identifikovaných rizikových faktorů student vybere deset faktorů, které zakreslí do krizové matice. Popíše způsob, kterým určil pravděpodobnost jeho výskytu a závažnost dopadů na podnik. V závěru navrhne vhodnou strategii řízení těchto rizik. Pro každou navrhovanou strategii uvedete silné a slabé stránky a kvantifikuje její přínosy a náklady spojené s její realizací. Vybraných deset rizikových faktorů musí být alespoň ze třech různých skupin rizikových faktorů (např. z vnitřního a vnějšího prostředí...).


Termín kurzu

bude upřesněn

Výuka probíhá ve třídenních blocích (čt, pá,so), obvykle v rámci 8 vyuč. hodin od 8:00 nebo 9:00 hod.

Výuka proběhne v učebně Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

1.blok 

4.blok   

 

2.blok  

 

5.blok   

 

3.blok  

 

Závěr. zkoušky --

bude upřesněno


Cena kurzu

11 900,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Kurz je určen pro studijní skupinu 10 - 15 účastníků.


Kontakty

Odborný garant

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Lektoři kurzu

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Ing. Josef Zrůst (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Ing. Tomáš Pyšný (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

JUDr. Andrea Hrdličková (Ústav práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (Ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Organizační zajíštění kurzu

Ing. Kamil Nechuta

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 216

nechuta@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam