Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Kariérní poradenství na středních školách

1. 6. 2017 -

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je určen zejména zájemcům z řad výchovných poradců středních škol, otevřen je však též širší nejen pedagogické veřejnosti.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnutí relevantních informací učitelům středních škol z oblasti kariérního poradenství. Účastníci kurzu získávají užitečné znalosti, dovednosti a konkrétní praktické nástroje využitelné v praxi pedagoga střední školy. Účastníkům jsou představeny nové trendy v oblasti práce se skupinami žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, využití standardizovaných diagnostických nástrojů, využití koučování jako metody k rozvoji osobního potenciálu žáků středních škol. Důraz je kladen zejména na posílení praktických kompetencí účastníků; ať již za využití sebezkušenosti a tréninku při prezenční výuce, či možností konzultovat práci ve vlastním profesním prostředí s lektory kurzu.


Obsah kurzu

Kurz je tvořen čtyřmi výukovými bloky, které zahrnují následující témata

1. blok - kariérní poradenství

 • Identifikace potřeb žáků SŠ v oblasti volby profesní dráhy
 • Orientace žáků SŠ na trhu práce
 • Specifické skupiny žáků SŠ z hlediska kariérního poradenství (nadaní žáci, žáci ohrožení sociálním prostředím, žáci různým způsobem hendikepovaní)
 • Rozvoj praktických dovedností potřebných pro získání povolání (psaní životopisu, motivační dopis, účast na výběrovém řízení)

2. blok - metody kariérního poradenství

 • Možnosti využití metod kariérního poradenství pedagogickými pracovníky středních škol, nestandardizované metody (rozhovor, SWOT analýza, metody rozhodování)
 • Práce s metodou Dotazník volby povolání
 • Práce s metodou Test profesních zájmů

3. blok - kariérní koučink

 • Princip využití koučinku při kariérním poradenství
 • Rozvoj obecných kompetencí koučování (vedení rozhovoru, kladení otázek, poskytování zpětné vazby)
 • Specifické oblasti kariérního koučinku (směřování žáků střední škol k identifikaci vlastního potenciálu, směřování žáků k vytvoření představ o vlastní profesní dráze, vytváření profesních cílů a plánů k jejich dosažení)

4. blok - individuální konzultace

 • Rozvoj praktických kompetencí pedagogů v oblasti kariérního poradenství, využití diagnostických nástrojů a metod kariérního koučinku.

Délka a organizace kurzu

Celková dotace 61 hodin je rozdělena následujícím způsobem:

56 hodin přímé výuky v 7 setkáních po 8 vyučovacích hodinách + 5 hodin samostatná práce pod supervizí


Studijní skupina

min. 12 účastníků


Termín

Připravuje se na jaro 2018.

Podmínkou ukončení kurzu je účast na výuce v rozsahu minimálně 80 %, absolvování individuální konzultace k používání diagnostických metod kariérního poradenství.


Cena

Cena celého kurzu je 3600 Kč. Kurz je osvobozen od DPH.

Účastníci kurzu obdrží studijní příručku Kariérní poradenství na středních školách a podkladové materiály k realizaci probíraných technik ve vlastní praxi. Absolventi celého kurzu obdrží Certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Kontakt

Mgr. Alena Krejčí, DiS.- organizace studia, email: alena.krejci@mendelu.cz

Kadlecová Petra, Mgr. - garantka kurzu