Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

28. 12. 2014 -

 

Kurz je určen k získání pedagogické způsobilosti k praktickému vyučování na středních školách  "tzv. mistra odborného výcviku." 

Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku


Komu je kurz určen

V souladu s dlouholetými tradicemi a zkušenostmi i novými trendy v pedagogickém vzdělávání učitelů odborného výcviku na středních odborných školách a odborných učilištích si Vám dovolujeme nabídnout kurz celoživotního vzdělávání s názvem Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Jeho absolvováním získáte, v návaznosti na Vaše dosažené odborné vzdělání, pedagogickou způsobilost pro vyučování praktického vyučování a odborného výcviku zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, provozu služeb, případně veterinárního typu na středních školách -- učilištích. Současně tak splníte nezbytné legislativně stanovené požadavky pro výkon Vaší profese -profese učitele odborného výcviku. Studium je zajišťováno ve smyslu § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Kurz je akreditován MŠMT.


Cíl kurzu

Absolvent studia získá pedagogickou způsobilost pro vyučování praktického vyučování a odborného výcviku (zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, provozu služeb, případně veterinárního typu) na středních školách -- učilištích. Studium zahrnuje disciplíny psychologické, pedagogické a biologické a významnou měrou je také zaměřeno na rozvoj profesních činností učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku.


Obsah kurzu

Je koncipován komplexně vzhledem k přípravě na výkon profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Studium zahrnuje disciplíny psychologické, pedagogické a biologické, významný je podíl rozvoje nácviku profesních činností učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Jedná se zejména o dovednosti v oblastech:

 • plánování a příprava praktického vyučování a odborného výcviku,
 • realizace a řízení praktického vyučování a odborného výcviku, typy řízení,
 • vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve skupině žáků v praktickém vyučování a na odborného výcviku,
 • motivace pracovního výkonu, kultura projevu životních cílů,
 • hodnocení žáků v praktickém vyučování a odborném výcviku,
 • reflektování práce učitele praktického vyučování a odborného výcviku.

Učební program

CelekPředmětHodinUkončení
Pedagogika Základy pedagogiky 15 zkouška
Sociální pedagogika 10 zkouška
Speciální pedagogika 15 zkouška
Pedagogická diagnostika 5 zápočet
Školský management 5 zápočet
Psychologie Základy obecné a vývojové psychologie 15 zkouška
Pedagogická psychologie 15 zkouška
Sociální psychologie 10 zkouška
Pedagogická komunikace 5 zápočet
Školní hygiena a prevence 5 zápočet
Didaktika Oborová didaktika 10 zkouška
Didaktika praktického vyučování 15 zkouška
Didaktika odborného výcviku 15 zkouška
Hygiena a bezpečnost práce 5 zápočet
Informační technologie a moderní didaktická technika ve výuce 5 zápočet
Praktická část Tvorba školního vzdělávacího programu 15 zkouška
Rozvoj psychodidaktických kompetencí učitele 10 zápočet
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele 10 zápočet
Metodika individuální řízené pedagogické praxe 5 zápočet
Individuální řízená pedagogická praxe 25 zápočet, zkouška
Závěrečná písemná práce   zápočet

Po zakončení výuky každého předmětu, pokud není uvedeno jinak, skládá student zkoušku. Zkouškou se prověřují znalosti, popř. dovednosti studenta z příslušného předmětu, schopnosti aplikovat získané znalosti a dovednosti a též schopnosti řešit odborný pedagogický problém.


Informace o odborném garantovi

 Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. - absolvovala vysokoškolské studium v oboru Pedagogika - psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium v oboru Pedagogika tamtéž a ukončila habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, ale také získala certifikát Certifikovaného projektového manažera IPMA Level C udělovaný certifikačním orgánem Společnosti pro projektové řízení, České republiky. V průběhu celé své profesní kariéry se věnovala pedagogicko-psychologické problematice vzdělávání nejen učitelů středních, ale i vysokých škol, v současné době je odborným garantem bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na akreditovaném vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Výrazně se vždy soustřeďovala na oblast psychologických souvislostí vzdělávání dospělých s důrazem na rozvoj prezentačních dovedností zúčastněných frekventantů. Dlouhodobě implementuje do své pedagogické i lektorské činnosti videotrénink.


Rozsah studia a jeho forma

Studium je třísemestrové s celkovým rozsahem 270 hodin a probíhá kombinovanou formou. 175 hodin přímé výuky a 25 hodin řízené praxe je doplňěno 70 hodinami konzultací.Jestliže student složí všechny zápočty a zkoušky předepsané učebním programem a odevzdá v termínu závěrečnou písemnou práci, může se přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze 3 částí:

 • praktická část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup na pedagogické praxi),
 • obhajoba závěrečné písemné práce,
 • souborná ústní zkouška ze 3 tématických celků (Pedagogika, Psychologie, Didaktika).

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží student Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání, které jej opravňuje vykonávat povolání učitele praktického vyučování a odborného výcviku.


Termín kurzu

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

13.500,- Kč (kurzovné se hradí ve dvou splátkách, před zahájením kurzu a před nástupem na pedagogickou praxi)


Předpoklady pro přijetí ke studiu

 1. odborné vzdělání stanovené pro učitele odborného výcviku (viz zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 9, odst.5),
 2. přihláška ke studiu,
 3. zaplacení I. splátky kurzovného.

Klasifikační hodnocení studenta

výborně 1 A
velmi dobře plus 1,5 B
velmi dobře 2 C
dobře plus 2,5 D
dobře 3 E

Pro vykonání zkoušky má uchazeč řádný termín a 2 opravné termíny. Vyučující zapisují zápočty a zkoušky z jednotlivých předmětů do Výkazu o studiu.

V průběhu studia student vypracovává závěrečnou písemnou práci (cca v rozsahu 30 stran). Jejím prostřednictvím má prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných doplňujícím pedagogickým studiem a samostatně zpracovat zadaný problém.

Témata závěrečných písemných prací budou zadána v polovině 1. semestru studia. Jejich výběr musí být ze strany studentů ukončen nejpozději do konce 1. semestru. Spolu s tématem závěrečné písemné práce bude studentu stanoven i jeho vedoucí, který bude plnit funkci konzultanta. Závěrečnou písemnou práci je povinností studenta odevzdat 1 měsíc před ukončením studia.

Po ukončení výuky nastupuje student na souvislou individuální řízenou pedagogickou praxi na cvičnou školu, která mu, stejně jako termín praxe, bude určena ICV. Další organizační a obsahové záležitosti pedagogické praxe jsou v Pokynech pro pedagogickou praxi, které obdrží student i příslušná cvičná škola.

Jestliže student složí všechny zkoušky předepsané učebním programem a odevzdá v termínu závěrečnou písemnou práci, může se přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti. Ta se skládá ze 3 částí:

 • praktická část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup na pedagogické praxi),
 • obhajoba závěrečné písemné práce,
 • souborná ústní zkouška ze 3 celků (Pedagogika, Psychologie, Didaktika).

K ústní části závěrečné zkoušky je student připuštěn pouze pro úspěšném obhájení závěrečné práce. Výsledek závěrečné zkoušky se hodnotí klasifikační stupnicí - viz tabulka č.1. Jestliže student u závěrečné zkoušky neprospěl, rozhodne komise, zda bude student v případném opravném termínu opakovat pouze část nebo celou závěrečnou zkoušku. Opakovat závěrečnou zkoušku lze pouze 1x, a to nejdříve za 3 měsíce.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží student Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání, které jej opravňuje vykonávat funkci učitele praktického vyučování a odborného výcviku.


Výstup studia

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání "Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství praktického vyučování a odborného výcviku", které je opravňuje k praktickému vyučování skupiny odborných předmětů na středních školách. 


Informace k pedagogické praxi a závěrečné zkoušce 

Pokyny studentům


Kontakty

organizační zajištění

Andrea Šašinková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
andrea.sasinkova@mendelu.cz

 

Odborná garantka kurzu

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání

+420 545 135 220

dana.linhartova@mednelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: